Visa allt om Inmec Aktiebolag
Visa allt om Inmec Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 772 1 854 1 741 1 712 1 843 1 577 1 747 3 767 5 372 4 834
Övrig omsättning 399 93 53 26 46 286 93 40 15 994
Rörelseresultat (EBIT) 355 162 -100 -408 -296 204 -220 491 415 706
Resultat efter finansnetto 356 163 -146 -454 -342 159 -262 475 358 668
Årets resultat 206 133 23 63 126 347 163 345 400 600
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 593 10 172 11 891 12 438 13 292 13 611 13 730 13 824 14 380 14 431
Omsättningstillgångar 3 448 2 522 885 395 103 245 298 526 1 311 867
Tillgångar 13 041 12 695 12 776 12 834 13 396 13 855 14 029 14 350 15 690 15 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 753 11 546 11 414 11 391 10 517 10 391 10 045 9 881 9 536 9 136
Obeskattade reserver 90 0 0 168 685 1 207 1 527 2 027 2 048 2 277
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 671 757 975 921 1 718 1 682 1 690 1 708 3 309 1 675
Kortfristiga skulder 528 391 388 354 475 575 767 733 798 2 210
Skulder och eget kapital 13 041 12 695 12 776 12 834 13 396 13 855 14 029 14 350 15 690 15 298
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 52 292 321 292
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 43 163 156 137 22 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 5 17 16 14 3 16 93 100 84
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 171 1 947 1 794 1 738 1 889 1 863 1 840 3 807 5 387 5 828
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 854 1 741 1 712 1 843 1 577 1 747 3 767 5 372 4 834
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 51 187 185 162 30 72 390 426 381
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 936 934 660 352 480 874 364 1 016 966 1 236
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,42% 6,49% 1,69% -7,11% 16,87% -9,73% -53,62% -29,88% 11,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,73% 1,28% -0,77% -3,16% -2,20% 1,47% -1,57% 3,53% 2,66% 4,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,09% 8,79% -5,69% -23,66% -16,01% 12,94% -12,59% 13,43% 7,76% 14,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,59% 99,19% 99,20% 99,88% 87,68% 99,87% 94,91% 73,14% 56,76% 56,41%
Rörelsekapital/omsättning 164,79% 114,94% 28,55% 2,39% -20,18% -20,93% -26,85% -5,50% 9,55% -27,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,66% 90,95% 89,34% 89,72% 82,28% 81,42% 79,62% 79,03% 70,18% 70,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 653,03% 645,01% 228,09% 111,58% 21,68% 42,61% 38,85% 71,76% 164,29% 39,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...