Visa allt om Tjörnvarvet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 1 234 1 354 1 515 1 542 37 518 11 079 6 140 99 435 3 580 21 434
Övrig omsättning 183 134 199 41 685 29 39 21 148 32
Rörelseresultat (EBIT) 67 -336 -508 -1 478 3 603 1 301 464 6 467 72 100
Resultat efter finansnetto 67 -336 -510 -1 480 3 603 1 297 465 6 493 91 121
Årets resultat 48 10 165 57 1 964 773 328 3 663 391 66
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 338 2 596 2 562 2 498 487 601 763 734 95 6
Omsättningstillgångar 3 442 5 259 5 636 7 144 11 456 7 001 7 592 6 644 7 473 5 515
Tillgångar 7 780 7 855 8 198 9 642 11 943 7 602 8 355 7 378 7 568 5 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 129 7 081 7 070 6 906 6 849 4 885 4 112 3 783 1 892 1 501
Obeskattade reserver 525 520 873 1 560 3 098 2 124 1 828 1 794 0 416
Avsättningar (tkr) 0 0 41 223 289 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 127 255 213 954 1 707 593 2 415 1 801 5 676 3 604
Skulder och eget kapital 7 780 7 855 8 198 9 642 11 943 7 602 8 355 7 378 7 568 5 521
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - - 635 1 791 4 058 831
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - - 247 606 413 323
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 772 0
Omsättning 1 417 1 488 1 714 1 583 38 203 11 108 6 179 99 456 3 728 21 466
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 1 2 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 234 1 354 1 515 1 542 18 759 11 079 3 070 19 887 895 7 145
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 310 412 572 832 456 502 380 398
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 369 -14 -176 -1 126 3 830 1 506 637 6 545 83 119
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,86% -10,63% -1,75% -95,89% 238,64% 80,44% -93,83% 2 677,51% -83,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,86% -4,28% -6,20% -15,33% 30,17% 17,11% 5,55% 90,36% 1,22% 2,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,43% -24,82% -33,53% -95,85% 9,60% 11,74% 7,56% 6,70% 2,57% 0,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,39% 66,54% 63,70% 36,96% 18,62% 26,93% 69,64% 80,85% -1 402,96% 21,62%
Rörelsekapital/omsättning 268,64% 369,57% 357,95% 401,43% 25,98% 57,84% 84,32% 4,87% 50,20% 8,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,90% 95,31% 94,55% 84,24% 77,58% 86,05% 66,28% 70,24% 25,00% 32,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 650,39% 2 028,63% 2 603,29% 738,16% 664,73% 1 074,87% 230,64% 356,69% 75,56% 149,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!