Visa allt om Ö-Varvet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 354 060 394 452 342 231 299 601 202 826 178 818 150 539 136 682 152 728 138 138
Övrig omsättning 1 227 466 197 581 43 984 244 180 1 525 546
Rörelseresultat (EBIT) 35 727 37 183 33 034 29 045 13 826 15 399 16 144 12 787 12 432 11 223
Resultat efter finansnetto 35 043 36 570 32 634 28 847 13 378 15 364 16 105 12 759 12 621 11 219
Årets resultat 24 910 24 630 29 352 21 880 7 073 11 911 12 594 9 803 5 835 8 533
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 135 8 596 8 811 9 801 8 465 6 835 5 681 6 345 4 667 6 687
Omsättningstillgångar 186 865 163 660 189 353 109 194 99 612 76 792 86 581 64 884 67 921 64 321
Tillgångar 198 000 172 256 198 164 118 994 108 076 83 628 92 262 71 229 72 588 71 008
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 705 98 795 74 165 56 813 46 933 49 860 43 949 42 855 38 052 36 518
Obeskattade reserver 5 337 4 342 3 544 8 305 7 405 6 347 6 347 6 460 6 323 1 536
Avsättningar (tkr) 100 100 100 175 175 175 1 965 1 025 325 2 356
Långfristiga skulder 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 68 316 69 019 120 355 53 701 53 563 27 245 40 000 20 889 27 888 30 598
Skulder och eget kapital 198 000 172 256 198 164 118 994 108 076 83 628 92 262 71 229 72 588 71 008
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 44 370 43 106 38 960 34 045 32 361 29 330 27 525 23 944 22 669 21 816
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 17 740 16 838 15 413 14 763 12 573 11 291 11 313 9 232 8 101 7 225
Utdelning till aktieägare 20 000 0 0 12 000 12 000 10 000 6 000 11 500 5 000 4 300
Omsättning 355 287 394 918 342 428 300 182 202 869 179 802 150 783 136 862 154 253 138 684
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 111 107 100 84 83 69 75 69 61 63
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 190 3 686 3 422 3 567 2 444 2 592 2 007 1 981 2 504 2 193
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 568 571 669 605 562 603 514 473 501 483
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 37 653 39 108 35 123 31 162 15 823 17 499 18 220 15 034 15 048 14 005
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,24% 15,26% 14,23% 47,71% 13,43% 18,79% 10,14% -10,51% 10,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,04% 21,59% 16,67% 24,41% 12,79% 18,44% 17,51% 17,96% 17,52% 15,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,09% 9,43% 9,65% 9,69% 6,82% 8,62% 10,73% 9,36% 8,33% 8,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,66% 38,32% 42,87% 40,70% 47,88% 48,47% 56,63% 52,71% 42,51% 48,79%
Rörelsekapital/omsättning 33,48% 23,99% 20,16% 18,52% 22,70% 27,71% 30,94% 32,19% 26,21% 24,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,58% 59,32% 38,82% 53,19% 48,77% 65,54% 53,00% 67,24% 59,22% 53,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 232,63% 210,59% 141,74% 168,90% 153,96% 249,34% 193,56% 262,74% 203,99% 136,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!