Visa allt om MVB Öst AB
Visa allt om MVB Öst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 615 273 378 801 401 658 437 531 432 463 238 271 230 613 171 429 146 190 259 528
Övrig omsättning - 36 - 109 - - - 46 - 72
Rörelseresultat (EBIT) 30 845 20 302 19 936 28 598 21 047 921 8 482 17 160 10 144 15 068
Resultat efter finansnetto 27 402 18 202 18 365 26 215 19 547 3 722 7 844 15 504 12 718 16 328
Årets resultat 6 864 3 503 3 681 9 289 3 744 1 598 3 720 10 704 9 140 8 367
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 994 934 382 675 1 337 1 307 1 229 1 328 1 406 828
Omsättningstillgångar 177 559 131 035 162 743 179 043 179 703 155 618 87 339 102 814 94 060 85 945
Tillgångar 178 553 131 969 163 125 179 719 181 039 156 925 88 568 104 142 95 466 86 773
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 822 15 958 17 456 18 775 9 485 5 742 12 144 18 424 21 221 13 081
Obeskattade reserver 20 687 18 259 15 341 12 576 10 988 7 732 6 540 4 235 4 107 4 234
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 140 044 97 753 130 328 148 368 160 565 143 452 69 884 81 483 70 138 69 458
Skulder och eget kapital 178 553 131 969 163 125 179 719 181 039 156 925 88 568 104 142 95 466 86 773
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 457 1 648 1 288 1 272 668 794 1 023 1 460 2 510 2 974
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 1 320 -
Löner till övriga anställda 33 422 33 300 31 082 32 797 28 274 23 903 19 549 17 786 19 092 16 501
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 14 301 13 136 12 233 12 404 10 870 9 799 7 938 7 434 8 213 7 883
Utdelning till aktieägare 0 5 000 5 000 5 000 0 0 8 000 10 000 13 500 1 000
Omsättning 615 273 378 837 401 658 437 640 432 463 238 271 230 613 171 475 146 190 259 600
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 70 69 75 74 67 56 48 45 48 48
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 790 5 490 5 355 5 913 6 455 4 255 4 804 3 810 3 046 5 407
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 791 742 642 680 674 679 648 653 680 599
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 071 20 370 20 060 28 914 21 473 1 351 8 899 17 553 10 487 15 416
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 62,43% -5,69% -8,20% 1,17% 81,50% 3,32% 34,52% 17,26% -43,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,35% 13,80% 11,30% 14,62% 11,11% 2,68% 8,99% 15,01% 13,38% 18,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,45% 4,81% 4,59% 6,01% 4,65% 1,77% 3,45% 9,12% 8,74% 6,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,31% 20,53% 18,43% 19,96% 16,87% 18,81% 19,98% 30,49% 32,57% 18,79%
Rörelsekapital/omsättning 6,10% 8,79% 8,07% 7,01% 4,43% 5,11% 7,57% 12,44% 16,36% 6,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,02% 22,88% 18,04% 15,90% 9,71% 7,29% 19,15% 20,69% 25,33% 18,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,79% 134,05% 124,87% 120,67% 111,92% 108,48% 124,98% 126,18% 134,11% 123,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...