Visa allt om Sonden Dental I Luleå AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 1 020 900 1 630 6 070 6 294 6 372 5 189 5 386 5 709 5 547
Övrig omsättning 114 0 27 1 672 28 27 102 386 179 169
Rörelseresultat (EBIT) 647 359 492 2 516 711 1 259 698 1 193 448 978
Resultat efter finansnetto 626 433 472 2 514 656 1 208 1 053 1 205 671 693
Årets resultat 533 575 249 1 663 577 1 021 832 872 640 185
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 155 132 677 862 393 961
Omsättningstillgångar 2 869 2 348 4 239 3 955 3 119 3 643 3 081 3 494 3 826 2 465
Tillgångar 2 869 2 348 4 239 3 955 3 274 3 775 3 758 4 356 4 219 3 426
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 257 724 849 2 050 887 1 910 1 039 2 007 1 335 894
Obeskattade reserver 1 134 1 219 1 509 1 375 1 012 1 125 1 262 1 218 1 147 1 116
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480
Långfristiga skulder 0 134 134 238 457 101 692 344 0 175
Kortfristiga skulder 478 270 1 747 292 917 639 765 786 1 738 760
Skulder och eget kapital 2 869 2 348 4 239 3 955 3 274 3 775 3 758 4 356 4 219 3 426
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 815 1 583 1 718 1 668 1 583
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 105 918 984 1 496 825
Utdelning till aktieägare 1 100 0 700 1 450 500 1 600 150 1 800 200 200
Omsättning 1 134 900 1 657 7 742 6 322 6 399 5 291 5 772 5 888 5 716
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 7 7 7 6 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 020 900 1 630 867 899 910 865 769 816 792
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 176 328 903 443 476 430 429 396 466 35
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 647 359 492 2 516 792 1 392 950 1 398 574 978
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,33% -44,79% -73,15% -3,56% -1,22% 22,80% -3,66% -5,66% 2,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,76% 17,63% 11,61% 63,77% 22,33% 33,38% 29,67% 28,08% 16,26% 28,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 64,02% 46,00% 30,18% 41,55% 11,61% 19,77% 21,49% 22,71% 12,02% 17,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 99,94% 80,61% 82,13% 84,27% 82,91% 86,87% 84,48% 67,33%
Rörelsekapital/omsättning 234,41% 230,89% 152,88% 60,35% 34,99% 47,14% 44,63% 50,28% 36,57% 30,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,64% 71,33% 47,79% 78,95% 51,20% 73,84% 53,84% 67,88% 51,68% 50,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 600,21% 869,63% 242,64% 1 354,45% 315,38% 542,88% 383,79% 430,53% 215,94% 301,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!