Visa allt om Israelssons Möbler Aktiebolag
Visa allt om Israelssons Möbler Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Nettoomsättning 4 913 4 809 4 609 5 113 5 671 5 689 6 252 6 300 4 926 8 316
Övrig omsättning - 2 - - 25 - - - - 80
Rörelseresultat (EBIT) 587 -94 -298 -357 247 -705 153 -140 273 -272
Resultat efter finansnetto 580 -112 -310 -277 268 -691 162 -129 288 -222
Årets resultat 580 -112 -304 -275 283 -462 93 21 156 37
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 605 1 708 1 774 1 869 1 968 2 131 2 288 2 446 2 587 2 663
Omsättningstillgångar 1 998 1 365 1 581 1 731 2 072 1 834 2 478 2 315 2 574 2 953
Tillgångar 3 603 3 072 3 355 3 600 4 041 3 965 4 766 4 761 5 161 5 616
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 001 2 421 2 533 2 837 3 312 3 029 3 612 3 518 3 497 3 491
Obeskattade reserver 0 0 0 7 8 23 251 220 383 313
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 180 270 0 0 0 0 0 164 51
Kortfristiga skulder 602 471 552 757 721 913 903 1 022 1 117 1 760
Skulder och eget kapital 3 603 3 072 3 355 3 600 4 041 3 965 4 766 4 761 5 161 5 616
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 642 635 366 652
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 706 705 762 728 821 8 9 136 323
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 309 339 307 298 334 288 279 154 332
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 0 120 0 0 150
Omsättning 4 913 4 811 4 609 5 113 5 696 5 689 6 252 6 300 4 926 8 396
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 913 2 405 2 305 2 557 2 836 2 845 3 126 3 150 1 642 2 772
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 550 512 533 537 514 583 479 463 220 440
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 690 3 -203 -257 410 -548 311 21 378 -116
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,16% 4,34% -9,86% -9,84% -0,32% -9,01% -0,76% 27,89% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,29% -3,06% -8,88% -7,67% 6,61% -17,40% 3,44% -2,71% 5,68% -3,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,95% -1,95% -6,47% -5,40% 4,71% -12,13% 2,62% -2,05% 5,95% -2,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,23% 35,50% 35,86% 31,90% 37,97% 25,38% 32,07% 27,16% 35,36% 23,94%
Rörelsekapital/omsättning 28,41% 18,59% 22,33% 19,05% 23,82% 16,19% 25,19% 20,52% 29,58% 14,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,29% 78,81% 75,50% 78,96% 82,11% 76,82% 79,67% 77,30% 73,10% 66,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,21% 54,14% 61,05% 71,99% 116,23% 88,06% 144,52% 92,27% 97,85% 87,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...