Visa allt om Z Safety AB
Visa allt om Z Safety AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 976 2 621 2 482 3 860 3 222 2 770 2 391 2 199 1 922 1 675
Övrig omsättning - - 71 254 238 257 212 167 167 164
Rörelseresultat (EBIT) 2 932 2 588 2 342 2 779 1 732 1 435 1 115 996 725 584
Resultat efter finansnetto 5 698 5 998 7 784 7 587 6 545 5 543 4 481 1 075 6 340 1 000
Årets resultat 4 788 5 350 7 067 6 420 5 755 4 827 4 181 1 284 5 785 812
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 943 10 943 10 943 11 494 11 506 11 517 11 629 11 644 11 664 11 689
Omsättningstillgångar 6 310 4 154 1 981 2 434 1 515 1 263 4 621 12 603 12 553 7 075
Tillgångar 17 253 15 097 12 923 13 928 13 020 12 780 16 251 24 247 24 216 18 764
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 908 8 221 2 871 10 786 10 366 10 611 10 784 22 100 21 550 16 462
Obeskattade reserver 3 771 3 426 3 275 2 963 2 260 1 818 1 418 1 520 2 208 1 906
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 458 3 208 6 458 0 0 0 88 88 88 85
Kortfristiga skulder 116 243 320 179 394 351 3 961 540 371 311
Skulder och eget kapital 17 253 15 097 12 923 13 928 13 020 12 780 16 251 24 247 24 216 18 764
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - 474 514 514 445
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 73 860 1 093 888 315 315 315 293
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 34 316 381 313 283 294 304 228
Utdelning till aktieägare 4 000 100 0 6 000 6 000 6 000 5 000 11 997 734 698
Omsättning 2 976 2 621 2 553 4 114 3 460 3 027 2 603 2 366 2 089 1 839
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 482 1 930 1 611 1 385 1 196 1 100 961 838
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 108 594 753 616 546 569 580 509
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 932 2 588 2 342 2 791 1 744 1 447 1 130 1 015 750 623
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,54% 5,60% -35,70% 19,80% 16,32% 15,85% 8,73% 14,41% 14,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,22% 41,02% 62,12% 54,47% 50,27% 43,37% 27,57% 4,43% 26,18% 5,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 192,61% 236,28% 323,45% 196,55% 203,13% 200,11% 187,41% 48,89% 329,81% 60,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 208,13% 149,22% 66,92% 58,42% 34,79% 32,92% 27,60% 548,57% 633,82% 403,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,86% 72,16% 41,98% 94,03% 92,41% 93,51% 72,79% 95,77% 95,56% 95,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5 439,66% 1 709,47% 619,06% 1 359,78% 384,52% 359,83% 116,66% 2 333,89% 3 383,56% 2 274,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...