Visa allt om Skövde Industrireparationer Aktiebolag
Visa allt om Skövde Industrireparationer Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 14 968 22 466 23 725 16 610 13 759 12 315 13 207 12 541 12 401 15 420
Övrig omsättning 278 149 51 218 54 8 - - - 56
Rörelseresultat (EBIT) 2 494 3 721 3 752 -149 548 1 223 1 006 1 170 939 2 157
Resultat efter finansnetto 2 489 3 709 3 746 -180 546 1 209 999 506 638 2 131
Årets resultat 1 625 2 128 2 335 829 435 637 512 1 294 1 419
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 151 6 031 6 297 7 051 5 032 4 834 5 160 5 381 6 202 6 659
Omsättningstillgångar 7 708 9 824 8 800 5 198 4 588 3 900 3 684 3 353 2 464 3 475
Tillgångar 12 859 15 855 15 097 12 249 9 620 8 734 8 844 8 735 8 666 10 134
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 356 6 663 6 034 4 200 3 871 3 936 3 799 3 786 4 085 4 291
Obeskattade reserver 3 532 3 112 2 187 1 512 1 792 1 860 1 836 1 767 1 851 1 781
Avsättningar (tkr) 153 215 198 175 124 112 100 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 96 191 99
Kortfristiga skulder 3 819 5 866 6 677 6 362 3 833 2 826 3 110 3 085 2 539 3 963
Skulder och eget kapital 12 859 15 855 15 097 12 249 9 620 8 734 8 844 8 735 8 666 10 134
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 525 518 480 730
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 160 160 150 200
Löner till övriga anställda - 6 936 6 331 6 495 4 503 3 819 4 297 3 330 4 222 4 392
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 598 2 231 2 559 1 824 1 480 1 719 1 486 1 905 2 119
Utdelning till aktieägare 3 000 1 500 1 500 500 500 500 500 500 300 500
Omsättning 15 246 22 615 23 776 16 828 13 813 12 323 13 207 12 541 12 401 15 476
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 18 14 19 14 13 15 13 16 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 247 1 248 1 695 874 983 947 880 965 775 907
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 587 554 630 483 465 403 460 418 422 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 315 4 585 4 541 656 1 090 1 661 1 437 1 578 1 348 2 587
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,37% -5,31% 42,84% 20,72% 11,73% -6,75% 5,31% 1,13% -19,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,39% 23,47% 24,85% -1,21% 5,75% 14,04% 11,59% 13,74% 10,88% 21,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,66% 16,56% 15,81% -0,89% 4,02% 9,96% 7,76% 9,57% 7,60% 14,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,88% 75,24% 65,33% 82,47% 80,20% 82,26% 87,03% 75,85% 87,76% 81,44%
Rörelsekapital/omsättning 25,98% 17,62% 8,95% -7,01% 5,49% 8,72% 4,35% 2,14% -0,60% -3,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,08% 57,33% 51,27% 43,92% 53,97% 60,76% 58,26% 58,25% 62,52% 55,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 192,20% 159,44% 117,96% 68,44% 97,94% 113,87% 97,30% 82,30% 57,35% 69,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...