Visa allt om Ewa Isaksson Revision Aktiebolag
Visa allt om Ewa Isaksson Revision Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 118 846 211 138 308 175 202 235 313 204
Övrig omsättning - - 702 720 700 721 652 634 557 725
Rörelseresultat (EBIT) 572 309 565 322 357 326 205 210 272 358
Resultat efter finansnetto 574 312 611 329 389 335 228 234 314 381
Årets resultat 376 217 406 222 267 211 166 126 185 198
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 228 1 938 1 642 2 730 1 507 1 772 1 265 875 850 726
Omsättningstillgångar 595 587 708 522 1 424 751 1 047 1 322 1 128 1 069
Tillgångar 2 823 2 524 2 350 3 252 2 931 2 523 2 312 2 197 1 978 1 795
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 608 1 393 1 346 1 950 1 728 1 461 1 250 1 084 957 772
Obeskattade reserver 796 710 678 593 577 576 534 538 486 437
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 419 422 326 709 626 486 529 575 534 585
Skulder och eget kapital 2 823 2 524 2 350 3 252 2 931 2 523 2 312 2 197 1 978 1 795
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 398 305 391 389 349 327
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 50 - 80 48 31 63
Löner till övriga anställda 185 201 203 - 0 0 0 4 0 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 27 21 75 - 187 159 188 191 182 166
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 118 846 913 858 1 008 896 854 869 870 929
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 118 846 211 - 308 175 202 235 313 204
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 282 272 301 - 601 452 601 609 554 525
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 572 309 565 322 357 365 206 211 273 359
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,15% 300,95% 52,90% -55,19% 76,00% -13,37% -14,04% -24,92% 53,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,33% 12,48% 26,04% 10,55% 13,37% 13,44% 10,08% 10,92% 16,23% 21,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 51,34% 37,23% 290,05% 248,55% 127,27% 193,71% 115,35% 102,13% 102,56% 189,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,74% 19,50% 181,04% -135,51% 259,09% 151,43% 256,44% 317,87% 189,78% 237,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,95% 77,13% 79,78% 73,40% 73,46% 74,73% 71,09% 66,97% 66,07% 60,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,00% 139,10% 217,18% 73,62% 227,48% 154,53% 197,92% 229,91% 211,24% 182,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...