Visa allt om INBEGO AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 70 391 56 996 33 410 48 732 36 598 28 118 24 136 26 590 34 418 15 188
Övrig omsättning 526 147 523 96 486 114 228 371 948 665
Rörelseresultat (EBIT) 3 982 -33 3 570 12 496 8 408 4 732 6 066 4 482 4 480 -13
Resultat efter finansnetto 3 839 -325 3 558 12 283 8 073 4 716 6 043 4 448 4 411 -163
Årets resultat 2 151 -1 064 -375 11 271 6 574 3 654 4 499 3 062 2 623 1 616
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 505 17 098 1 884 17 722 17 108 3 708 2 492 2 518 3 031 2 898
Omsättningstillgångar 10 668 14 616 12 474 17 294 10 298 7 607 10 191 9 832 10 596 5 330
Tillgångar 24 173 31 713 14 358 35 016 27 406 11 316 12 684 12 350 13 627 8 228
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 859 1 709 5 021 12 896 8 164 5 240 6 087 4 587 4 125 3 102
Obeskattade reserver 5 731 5 588 2 466 0 2 213 2 213 2 213 1 963 1 460 660
Avsättningar (tkr) 144 144 252 252 372 252 252 369 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 9 743 8 725 0 0 144 746 1 446
Kortfristiga skulder 11 439 24 273 6 618 12 125 7 931 3 610 4 132 5 288 7 296 3 020
Skulder och eget kapital 24 173 31 713 14 358 35 016 27 406 11 316 12 684 12 350 13 627 8 228
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 6 747 5 644 6 170 7 449 4 760
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 2 668 1 770 2 068 3 472 1 795
Utdelning till aktieägare 1 950 0 0 7 500 5 250 3 650 4 500 3 000 2 600 1 600
Omsättning 70 917 57 143 33 933 48 828 37 084 28 232 24 364 26 961 35 366 15 853
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 33 16 16 16 16 16 16 16 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 852 1 727 2 088 3 046 2 287 1 757 1 509 1 662 2 151 1 266
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 692 665 539 766 724 643 542 598 750 600
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 907 2 979 4 021 13 399 8 871 5 109 6 367 4 970 4 936 522
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,50% 70,60% - 33,15% 30,16% 16,50% -9,23% -22,74% 126,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,51% -0,09% 25,69% 35,72% 30,11% 41,82% 47,83% 36,41% 33,04% 0,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,67% -0,05% 11,04% 25,66% 22,55% 16,83% 25,14% 16,91% 13,08% 0,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,97% 58,46% 62,23% 64,85% 71,61% 76,06% 81,62% 69,83% 59,71% 69,93%
Rörelsekapital/omsättning -1,10% -16,94% 17,53% 10,61% 6,47% 14,22% 25,10% 17,09% 9,59% 15,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,87% 19,13% 48,37% 36,83% 36,09% 61,56% 61,60% 49,54% 38,17% 43,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,92% 54,26% 165,62% 126,66% 112,08% 175,01% 205,69% 153,35% 127,28% 129,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!