Visa allt om Nymans Måleri i Kvissleby AB
Visa allt om Nymans Måleri i Kvissleby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 835 4 376 3 664 3 228 3 313 2 777 3 209 3 386 2 498 2 424
Övrig omsättning 97 7 70 13 82 18 23 13 95 13
Rörelseresultat (EBIT) 247 302 330 194 313 39 224 157 96 107
Resultat efter finansnetto 232 284 315 178 288 11 203 136 79 104
Årets resultat 178 216 244 137 210 6 147 97 55 73
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 425 452 468 317 361 403 416 340 363 83
Omsättningstillgångar 1 418 1 668 1 496 1 080 1 066 820 914 893 735 698
Tillgångar 1 844 2 120 1 964 1 397 1 427 1 223 1 329 1 233 1 098 782
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 919 941 880 636 649 440 584 557 460 405
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 491 483 438 340 364 508 382 286 403 90
Kortfristiga skulder 434 696 646 421 414 275 364 390 235 287
Skulder och eget kapital 1 844 2 120 1 964 1 397 1 427 1 223 1 329 1 233 1 098 782
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 304 324 305 287 240 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 777 1 529 1 406 1 099 815 1 097 1 160 746 606
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 684 517 528 524 506 451 468 348 421
Utdelning till aktieägare 0 200 155 0 150 0 150 120 0 0
Omsättning 3 932 4 383 3 734 3 241 3 395 2 795 3 232 3 399 2 593 2 437
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 4 3 3 3 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 767 875 733 807 1 104 926 1 070 1 129 625 808
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 468 496 412 492 647 551 622 642 340 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 272 339 376 240 359 89 268 197 136 140
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,36% 19,43% 13,51% -2,57% 19,30% -13,46% -5,23% 35,55% 3,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,39% 14,25% 16,80% 13,89% 21,93% 3,19% 16,85% 12,73% 8,93% 13,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,44% 6,90% 9,01% 6,01% 9,45% 1,40% 6,98% 4,64% 3,92% 4,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,07% 79,80% 77,87% 80,42% 80,44% 78,03% 76,88% 73,10% 73,86% 74,34%
Rörelsekapital/omsättning 25,66% 22,21% 23,20% 20,42% 19,68% 19,63% 17,14% 14,86% 20,02% 16,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,84% 44,39% 44,81% 45,53% 45,48% 35,98% 43,94% 45,17% 41,89% 51,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 326,73% 239,66% 231,58% 256,53% 257,49% 298,18% 251,10% 228,97% 312,77% 243,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...