Visa allt om Bil & Fritid i Katrineholm Aktiebolag
Visa allt om Bil & Fritid i Katrineholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 696 9 326 9 289 11 939 11 893 13 389 16 026 16 855 15 700 14 918
Övrig omsättning 51 - 1 - 63 118 443 - 9 41
Rörelseresultat (EBIT) -261 -328 -412 -32 148 314 274 485 716 413
Resultat efter finansnetto -364 -428 -576 -199 -155 247 85 240 466 283
Årets resultat -364 -428 -576 -1 0 137 49 119 166 124
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 5 11 17 32 26
Omsättningstillgångar 5 371 5 324 5 133 5 462 6 151 6 338 7 161 6 972 5 967 5 469
Tillgångar 5 371 5 324 5 133 5 462 6 152 6 344 7 172 6 988 5 999 5 495
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 87 450 878 1 454 1 455 1 455 1 318 1 269 1 150 984
Obeskattade reserver 0 0 0 0 202 365 317 317 250 86
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166
Långfristiga skulder 1 170 1 009 1 153 1 684 1 656 1 572 1 479 1 240 835 487
Kortfristiga skulder 4 114 3 864 3 102 2 324 2 839 2 952 4 059 4 162 3 764 3 772
Skulder och eget kapital 5 371 5 324 5 133 5 462 6 152 6 344 7 172 6 988 5 999 5 495
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 124 327 202 464
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 125
Löner till övriga anställda - 1 273 1 273 1 430 1 509 1 231 1 382 1 274 1 107 1 156
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 481 460 512 512 383 453 460 393 544
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0
Omsättning 9 747 9 326 9 290 11 939 11 956 13 507 16 469 16 855 15 709 14 959
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 6 7 7 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 939 1 865 1 858 2 388 1 982 1 913 2 289 2 408 2 243 2 486
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 302 301 334 372 325 229 247 297 249 363
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -261 -328 -412 -31 152 319 280 500 730 463
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,97% 0,40% -22,20% 0,39% -11,17% -16,45% -4,92% 7,36% 5,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,64% -5,73% -7,50% 0,66% 3,45% 8,13% 3,83% 6,98% 12,22% 7,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,57% -3,27% -4,14% 0,30% 1,78% 3,85% 1,72% 2,90% 4,67% 2,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,82% 27,76% 29,06% 28,52% 29,64% 25,60% 18,56% 24,46% 26,09% 27,50%
Rörelsekapital/omsättning 12,96% 15,66% 21,86% 26,28% 27,85% 25,29% 19,36% 16,67% 14,03% 11,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,62% 8,45% 17,11% 26,62% 26,07% 27,18% 21,63% 21,50% 22,17% 19,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 24,16% 21,77% 23,31% 40,75% 47,16% 45,36% 45,65% 40,82% 41,98% 44,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...