Visa allt om W S W Mekaniska Aktiebolag
Visa allt om W S W Mekaniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 534 4 335 2 685 3 166 3 486 3 479 2 785 3 797 4 950 2 513
Övrig omsättning 56 7 - 2 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 471 791 -88 -254 77 470 -283 114 469 167
Resultat efter finansnetto 465 802 -47 -252 104 496 -267 165 468 199
Årets resultat 265 632 -23 -20 41 289 -22 91 273 132
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 31 58 77 151 196 267 287 289 81
Omsättningstillgångar 2 199 2 345 1 485 1 653 2 161 2 239 1 644 2 065 2 180 1 954
Tillgångar 2 208 2 376 1 543 1 730 2 312 2 435 1 911 2 353 2 469 2 034
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 491 1 626 1 095 1 117 1 337 1 496 1 207 1 328 1 337 1 165
Obeskattade reserver 206 86 100 132 365 326 231 476 434 361
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 206 40 37 38 36 33 35 34 52 9
Kortfristiga skulder 305 624 312 443 574 580 438 514 645 500
Skulder och eget kapital 2 208 2 376 1 543 1 730 2 312 2 435 1 911 2 353 2 469 2 034
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 476 519 562 553
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 358 1 072 1 329 1 606 1 465 788 623 735 541
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 559 594 721 821 750 684 633 688 594
Utdelning till aktieägare 470 400 100 0 200 200 0 100 100 100
Omsättning 2 590 4 342 2 685 3 168 3 486 3 479 2 785 3 797 4 950 2 513
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 845 1 084 537 633 697 696 557 759 990 628
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 435 497 340 424 488 447 392 355 399 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 481 818 -33 -186 153 541 -220 177 521 198
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -41,55% 61,45% -15,19% -9,18% 0,20% 24,92% -26,65% -23,29% 96,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,33% 33,75% -3,05% -14,57% 4,50% 20,37% -13,97% 6,97% 20,01% 9,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,59% 18,50% -1,75% -7,96% 2,98% 14,26% -9,59% 4,32% 9,98% 7,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,53% 73,49% 82,05% 81,05% 90,22% 88,76% 79,50% 63,79% 59,92% 87,94%
Rörelsekapital/omsättning 74,74% 39,70% 43,69% 38,22% 45,52% 47,69% 43,30% 40,85% 31,01% 57,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,80% 71,26% 76,02% 70,52% 69,46% 71,30% 72,07% 71,35% 66,81% 70,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 720,98% 375,80% 475,96% 373,14% 376,48% 386,03% 375,34% 401,75% 337,98% 390,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...