Visa allt om Stockholms El och Fastighetsservice Aktiebolag
Visa allt om Stockholms El och Fastighetsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 789 3 479 3 318 3 471 3 767 4 447 4 323 4 348 4 273 2 390
Övrig omsättning - - - - 3 - - - 21 -
Rörelseresultat (EBIT) 309 149 -67 -358 -157 224 -19 74 449 -96
Resultat efter finansnetto 307 149 -67 -359 -158 225 -21 74 452 -95
Årets resultat 280 149 -67 -359 -7 119 -3 34 271 -67
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 7 24 42 62
Omsättningstillgångar 1 145 921 616 715 1 348 1 476 1 406 1 569 1 456 875
Tillgångar 1 145 921 616 715 1 348 1 476 1 413 1 593 1 497 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 482 202 53 120 479 586 567 650 676 405
Obeskattade reserver 16 0 0 0 0 157 98 120 98 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 647 719 563 595 869 733 748 824 723 532
Skulder och eget kapital 1 145 921 616 715 1 348 1 476 1 413 1 593 1 497 937
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 629 686 686 686 651 618 616 617
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 699 1 064 1 091 1 184 1 312 1 223 1 429 1 138 645
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 604 630 633 640 655 586 659 565 551
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 100 100 80 60 0
Omsättning 3 789 3 479 3 318 3 471 3 770 4 447 4 323 4 348 4 294 2 390
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 8 9 10 9 9 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 421 435 415 434 419 445 480 483 610 341
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 258 292 296 309 285 267 283 327 351 259
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 309 149 -67 -358 -157 231 -1 97 470 -75
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,91% 4,85% -4,41% -7,86% -15,29% 2,87% -0,57% 1,76% 78,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,99% 16,18% -10,88% -49,79% -11,57% 15,38% -1,34% 4,65% 30,19% -10,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,16% 4,28% -2,02% -10,26% -4,14% 5,10% -0,44% 1,70% 10,58% -3,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,65% 82,70% 100,00% 100,00% 75,74% 75,20% 72,84% 81,03% 74,54% 83,05%
Rörelsekapital/omsättning 13,14% 5,81% 1,60% 3,46% 12,72% 16,71% 15,22% 17,13% 17,15% 14,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,19% 21,93% 8,60% 16,78% 35,53% 47,54% 45,24% 46,36% 49,87% 43,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,10% 123,50% 103,20% 113,78% 149,71% 193,04% 179,01% 183,50% 193,78% 158,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...