Visa allt om Metafor Vision AB
Visa allt om Metafor Vision AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 852 1 869 1 129 1 299 1 286 1 234 1 337 2 401 2 150 1 963
Övrig omsättning 100 79 79 80 79 79 86 40 - -
Rörelseresultat (EBIT) 116 435 -276 -202 -186 29 -202 810 792 315
Resultat efter finansnetto 125 437 -350 -255 -248 -41 -234 806 926 333
Årets resultat 91 246 -68 -71 -68 -23 -54 422 481 191
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 889 4 977 4 964 5 048 5 157 5 222 5 306 5 153 191 1 327
Omsättningstillgångar 2 229 1 704 1 157 1 484 1 606 1 875 1 911 2 970 4 310 2 221
Tillgångar 7 118 6 682 6 122 6 532 6 763 7 098 7 217 8 123 4 501 3 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 434 3 343 3 096 3 165 3 236 3 304 3 326 3 766 3 464 2 983
Obeskattade reserver 118 118 3 285 469 648 680 861 645 436
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 3 000 3 000 3 000 0 0
Kortfristiga skulder 666 320 122 182 158 146 211 496 391 129
Skulder och eget kapital 7 118 6 682 6 122 6 532 6 763 7 098 7 217 8 123 4 501 3 548
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 630 556 592 484 147 460 380 217 306
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 199 176 185 164 46 145 111 71 99
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 386 120 0
Omsättning 1 952 1 948 1 208 1 379 1 365 1 313 1 423 2 441 2 150 1 963
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 3 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 926 935 376 433 429 411 446 1 201 2 150 1 963
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 526 426 254 268 224 78 211 264 329 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 211 531 -212 -131 -116 101 -152 928 833 360
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,91% 65,54% -13,09% 1,01% 4,21% -7,70% -44,31% 11,67% 9,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,98% 7,14% -4,38% -2,76% -2,16% 0,92% -2,45% 10,41% 21,13% 11,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,61% 25,52% -23,74% -13,86% -11,35% 5,27% -13,24% 35,24% 44,23% 20,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 97,69% 99,61% 98,54% 99,55% 98,58% 99,16% 99,24%
Rörelsekapital/omsättning 84,40% 74,05% 91,67% 100,23% 112,60% 140,11% 127,15% 103,04% 182,28% 106,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,54% 51,41% 50,61% 51,86% 52,96% 53,28% 53,03% 54,17% 87,28% 92,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 334,68% 532,50% 948,36% 815,38% 1 016,46% 1 284,25% 905,69% 598,79% 1 102,30% 1 721,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...