Visa allt om Servicebolaget Nord Aktiebolag
Visa allt om Servicebolaget Nord Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 79 359 69 034 51 391 55 170 51 295 48 286 32 362 38 721 35 826 13 717
Övrig omsättning 414 860 874 597 562 467 796 474 358 224
Rörelseresultat (EBIT) 890 168 1 415 2 120 790 1 079 1 610 2 108 2 147 222
Resultat efter finansnetto 763 29 1 236 1 846 154 752 1 394 1 862 1 655 45
Årets resultat 425 313 738 1 014 1 166 1 345 947 1 146 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 226 259 369 524 553 844 675 673 965 2 001
Omsättningstillgångar 23 196 15 860 15 954 18 659 18 638 13 353 11 569 13 539 11 032 8 617
Tillgångar 23 422 16 118 16 323 19 184 19 191 14 197 12 244 14 213 11 997 10 618
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 559 5 274 5 090 4 352 3 338 3 336 3 170 2 226 1 645 499
Obeskattade reserver 638 434 825 549 93 87 82 564 45 69
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 505 180 602 729 895 260 558 920 1 733
Kortfristiga skulder 17 224 9 905 10 228 13 680 15 031 9 879 8 732 10 865 9 387 8 317
Skulder och eget kapital 23 422 16 118 16 323 19 184 19 191 14 197 12 244 14 213 11 997 10 618
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 872 1 159 1 158 1 245 1 403 737
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 13 555 11 603 9 708 8 932 8 581 7 913 6 334 5 523 4 512 1 733
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 5 763 4 584 3 700 3 283 3 782 3 711 3 030 2 700 2 392 1 080
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 400 366 0
Omsättning 79 773 69 894 52 265 55 767 51 857 48 753 33 158 39 195 36 184 13 941
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 34 28 27 28 30 24 21 21 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 088 2 030 1 835 2 043 1 832 1 610 1 348 1 844 1 706 980
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 515 483 483 458 478 433 449 465 407 264
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 992 345 1 594 2 312 957 1 241 1 681 2 169 2 216 268
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,96% 34,33% -6,85% 7,55% 6,23% 49,21% -16,42% 8,08% 161,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,94% 1,16% 8,83% 11,23% 4,19% 7,12% 13,25% 15,01% 18,22% 2,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,16% 0,27% 2,81% 3,91% 1,57% 2,09% 5,01% 5,51% 6,10% 1,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,10% 35,94% 42,49% 40,15% 43,43% 44,83% 51,74% 43,40% 44,58% 46,28%
Rörelsekapital/omsättning 7,53% 8,63% 11,14% 9,02% 7,03% 7,19% 8,77% 6,91% 4,59% 2,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,86% 34,82% 35,13% 24,79% 17,75% 23,95% 26,38% 18,52% 13,98% 5,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,48% 81,77% 79,78% 79,50% 84,03% 73,68% 85,67% 87,43% 83,79% 63,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...