Visa allt om Sjöbergs Fiske & Kapellservice AB
Visa allt om Sjöbergs Fiske & Kapellservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 261 1 136 1 189 1 071 911 1 024 1 188 1 234 1 060 1 015
Övrig omsättning - - 64 - - - 57 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 90 13 7 150 98 64 27 16 10 -41
Resultat efter finansnetto 84 7 0 136 72 40 9 4 0 -55
Årets resultat 57 5 3 80 34 21 6 2 0 0
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 15 16 18 20 23 25 28 32 25
Omsättningstillgångar 814 865 810 824 781 710 758 651 602 586
Tillgångar 827 880 827 842 801 733 784 679 634 611
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 451 453 449 446 366 332 311 305 310 310
Obeskattade reserver 78 68 68 71 38 10 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 160 233 200 89 82 86
Kortfristiga skulder 298 358 310 324 237 158 273 285 242 215
Skulder och eget kapital 827 880 827 842 801 733 784 679 634 611
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 130 135 140 131
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 415 308 154 275 146 232 199 168
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 52 42 59 126 134 169 134 125
Utdelning till aktieägare 50 60 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 261 1 136 1 253 1 071 911 1 024 1 245 1 234 1 060 1 015
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 261 1 136 1 189 1 071 911 512 594 617 530 508
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 532 513 480 360 223 204 211 273 243 218
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 92 15 9 152 100 67 30 19 14 -31
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,00% -4,46% 11,02% 17,56% -11,04% -13,80% -3,73% 16,42% 4,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,88% 1,48% 0,85% 17,93% 12,23% 8,73% 3,44% 2,36% 1,58% -6,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,14% 1,14% 0,59% 14,10% 10,76% 6,25% 2,27% 1,30% 0,94% -4,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,22% 64,44% 52,14% 66,57% 61,80% 72,36% 62,37% 66,37% 70,09% 63,55%
Rörelsekapital/omsättning 40,92% 44,63% 42,05% 46,69% 59,71% 53,91% 40,82% 29,66% 33,96% 36,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,89% 57,50% 60,71% 59,55% 49,39% 46,30% 39,67% 44,92% 48,90% 50,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,59% 118,16% 135,81% 98,46% 104,22% 75,95% 97,44% 85,61% 100,00% 113,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...