Visa allt om MEKANAV Aktiebolag
Visa allt om MEKANAV Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 179 4 638 4 449 4 630 4 420 4 796 4 059 3 933 3 615 3 620
Övrig omsättning 72 - - - 15 29 55 381 25 -
Rörelseresultat (EBIT) 164 60 67 307 -49 258 81 429 92 81
Resultat efter finansnetto 128 13 -13 183 -219 55 -76 336 21 -17
Årets resultat 123 13 -13 183 -166 2 24 236 21 -17
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 992 1 222 1 905 2 584 3 249 3 539 4 199 2 398 1 175 1 654
Omsättningstillgångar 1 248 525 525 653 497 756 786 756 328 362
Tillgångar 5 241 1 747 2 431 3 237 3 746 4 295 4 985 3 154 1 503 2 017
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 356 233 221 233 48 156 154 130 -106 -127
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 53 0 100 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 783 593 865 2 335 3 068 3 536 3 537 2 031 540 1 092
Kortfristiga skulder 1 102 921 1 346 668 628 550 1 295 893 1 070 1 051
Skulder och eget kapital 5 241 1 747 2 431 3 237 3 746 4 295 4 985 3 154 1 503 2 017
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 1 329 - 0 0 300 280 213 163
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 423 0 1 316 1 391 1 327 994 1 006 962 949
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 439 391 393 407 392 326 327 304 289
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 251 4 638 4 449 4 630 4 435 4 825 4 114 4 314 3 640 3 620
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 045 1 160 - 1 158 1 105 1 199 1 015 983 904 905
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 478 469 - 433 454 430 403 415 374 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 347 743 750 973 541 918 835 1 158 571 785
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,90% 4,25% -3,91% 4,75% -7,84% 18,16% 3,20% 8,80% -0,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,13% 3,43% 2,80% 9,48% -1,25% 6,10% 1,64% 13,63% 6,25% 4,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,92% 1,29% 1,53% 6,63% -1,06% 5,46% 2,02% 10,93% 2,60% 2,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,67% 62,81% 63,65% 65,57% 57,40% 59,78% 100,00% 100,00% 59,64% 64,31%
Rörelsekapital/omsättning 3,49% -8,54% -18,45% -0,32% -2,96% 4,30% -12,54% -3,48% -20,53% -19,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,79% 13,34% 9,09% 7,20% 1,28% 4,54% 3,09% 6,46% -7,05% -6,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,25% 57,00% 39,00% 97,75% 79,14% 137,45% 60,69% 84,66% 30,65% 34,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...