Visa allt om Åhus Takservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 3 956 5 361 3 598 2 805 4 068 7 028 4 210 1 914 3 120 2 510
Övrig omsättning 236 179 29 143 36 36 - - 133 -
Rörelseresultat (EBIT) 890 545 127 429 800 786 365 64 558 42
Resultat efter finansnetto 866 550 130 451 726 771 449 271 728 141
Årets resultat 577 378 155 288 400 514 322 170 451 124
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 794 2 892 2 951 3 019 3 134 3 173 2 407 605 534 511
Omsättningstillgångar 1 439 1 655 982 975 1 117 1 266 2 113 1 196 1 503 859
Tillgångar 4 233 4 547 3 932 3 994 4 251 4 440 4 520 1 801 2 036 1 370
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 467 1 491 1 413 1 558 1 570 1 471 1 157 984 964 633
Obeskattade reserver 1 024 905 833 907 814 619 521 487 449 293
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 994 1 069 1 144 1 219 1 451 1 388 1 444 0 0 0
Kortfristiga skulder 749 1 083 543 311 416 963 1 398 329 623 444
Skulder och eget kapital 4 233 4 547 3 932 3 994 4 251 4 440 4 520 1 801 2 036 1 370
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 - 0 0 638
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 825 1 060 905 626 714 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 458 523 441 355 399 367
Utdelning till aktieägare 600 600 300 300 300 300 200 150 150 120
Omsättning 4 192 5 540 3 627 2 948 4 104 7 064 4 210 1 914 3 253 2 510
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 978 2 681 1 799 1 403 2 034 2 343 1 403 957 1 560 1 255
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 690 727 646 671 650 537 451 496 564 529
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 988 643 222 522 895 793 370 69 559 42
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,21% 49,00% 28,27% -31,05% -42,12% 66,94% 119,96% -38,65% 24,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,85% 12,62% 4,32% 11,97% 19,17% 19,08% 10,73% 15,10% 35,76% 10,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,38% 10,71% 4,72% 17,04% 20,03% 12,05% 11,52% 14,21% 23,33% 5,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,54% 44,00% 51,61% 72,37% 59,46% 50,57% 28,03% 69,80% 60,99% 55,90%
Rörelsekapital/omsättning 17,44% 10,67% 12,20% 23,67% 17,23% 4,31% 16,98% 45,30% 28,21% 16,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,53% 48,32% 52,46% 56,72% 51,87% 44,00% 34,59% 74,57% 63,60% 61,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 180,37% 143,67% 157,46% 268,17% 237,50% 121,29% 147,93% 344,68% 235,79% 181,98%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...