Visa allt om tmicro Aktiebolag
Visa allt om tmicro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 790 698 454 83 118 - 656 61 250 393
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 86 74 15 14 78 - 109 -9 2 10
Resultat efter finansnetto 86 74 15 14 78 - 106 -13 -7 4
Årets resultat 66 70 15 14 78 - 69 -13 -5 4
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 38 0 0 0 - 32 81 85 101
Omsättningstillgångar 214 139 19 101 122 - 274 32 66 87
Tillgångar 233 177 19 101 122 - 306 113 152 188
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 170 103 33 18 4 - 122 53 66 71
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 - 20 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 - 0 17 38 57
Kortfristiga skulder 63 73 -14 83 118 - 164 44 48 61
Skulder och eget kapital 233 177 19 101 122 - 306 113 152 188
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 *
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 452 97 12 0 0 - 187 0 83 176
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 161 32 4 0 0 - 68 0 27 53
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Omsättning 1 790 698 454 83 118 - 656 61 250 393
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 - 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 219 20 83 131
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 85 1 43 77
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 105 93 15 14 96 - 155 5 18 32
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 156,45% 53,74% 446,99% -29,66% - - 975,41% -75,60% -36,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,91% 41,81% 78,95% 13,86% 63,93% - 35,62% -7,96% 1,32% 5,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,80% 10,60% 3,30% 16,87% 66,10% - 16,62% -14,75% 0,80% 2,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,96% 100,00% 16,74% 19,28% 88,14% - 98,78% 65,57% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,44% 9,46% 7,27% 21,69% 3,39% - 16,77% -19,67% 7,20% 6,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,96% 58,19% 173,68% 17,82% 3,28% - 44,69% 46,90% 43,42% 37,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 339,68% 190,41% - 121,69% 103,39% - 167,07% 72,73% 137,50% 142,62%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...