Visa allt om Stiernas Redovisningsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Stiernas Redovisningsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 2 693 2 337 2 208 2 216 2 232 2 131 2 065 1 918 1 848 2 001
Övrig omsättning 15 1 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 698 415 367 415 428 540 498 397 455 596
Resultat efter finansnetto 708 415 377 417 435 555 510 397 504 634
Årets resultat 3 6 13 20 52 128 325 244 305 413
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 287 303 310 319 324 350 373 394 416 438
Omsättningstillgångar 2 579 2 236 1 696 1 894 1 894 1 630 1 788 1 576 1 648 1 633
Tillgångar 2 865 2 539 2 006 2 213 2 218 1 981 2 160 1 970 2 064 2 071
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 681 678 672 659 639 687 859 754 809 904
Obeskattade reserver 70 235 366 516 666 766 796 742 694 624
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 114 1 626 968 1 038 913 528 505 474 560 543
Skulder och eget kapital 2 865 2 539 2 006 2 213 2 218 1 981 2 160 1 970 2 064 2 071
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 617 521 558 562
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 031 1 051 1 017 942 870 194 223 134 152
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 384 385 370 342 310 283 259 269 262
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 300 220 300 400
Omsättning 2 708 2 338 2 208 2 216 2 232 2 131 2 065 1 918 1 848 2 001
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 898 584 736 739 744 710 688 639 616 667
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 379 507 491 461 422 390 356 343 350
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 715 422 374 415 450 562 520 419 477 618
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,23% 5,84% -0,36% -0,72% 4,74% 3,20% 7,66% 3,79% -7,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,82% 16,50% 18,84% 18,98% 19,70% 28,12% 23,70% 20,20% 24,52% 30,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,40% 17,93% 17,12% 18,95% 19,58% 26,14% 24,79% 20,75% 27,38% 31,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,03% 100,00% 100,00% 92,39% 91,50% 91,20%
Rörelsekapital/omsättning 17,27% 26,10% 32,97% 38,63% 43,95% 51,71% 62,13% 57,46% 58,87% 54,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,68% 33,92% 47,73% 47,97% 50,94% 63,18% 66,93% 66,03% 63,41% 65,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,00% 137,52% 175,21% 182,47% 207,45% 308,71% 354,06% 332,49% 294,29% 300,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...