Visa allt om Taxinge Slottscafé Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 18 341 18 848 16 814 17 582 16 012 15 172 13 989 12 602 10 518 11 317
Övrig omsättning 681 394 360 389 322 290 302 239 291 397
Rörelseresultat (EBIT) 1 353 1 474 258 1 049 1 877 845 924 492 393 672
Resultat efter finansnetto 1 353 1 480 207 1 030 1 946 869 932 487 400 674
Årets resultat 292 128 52 49 76 10 5 4 5 10
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 095 2 731 3 321 2 503 2 192 2 143 1 866 2 050 1 725 1 613
Omsättningstillgångar 5 656 4 744 2 635 2 905 2 733 2 733 2 037 2 172 2 098 2 374
Tillgångar 7 751 7 476 5 956 5 408 4 925 4 876 3 903 4 222 3 823 3 987
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 624 2 146 2 018 1 966 1 917 1 841 1 831 1 826 1 822 1 817
Obeskattade reserver 289 322 317 226 172 156 126 141 111 129
Avsättningar (tkr) 625 654 654 588 586 473 365 269 202 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 213 4 355 2 968 2 629 2 249 2 406 1 581 1 987 1 688 2 041
Skulder och eget kapital 7 751 7 476 5 956 5 408 4 925 4 876 3 903 4 222 3 823 3 987
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - 457 476
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 5 308 4 986 4 311 4 291 3 807 2 832 2 741
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - - - 1 448 1 407 1 310 1 246 1 116 883 1 076
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 022 19 242 17 174 17 971 16 334 15 462 14 291 12 841 10 809 11 714
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 19 19 19 19 17 17 15 14 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 965 992 885 925 843 892 823 840 751 707
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 408 392 375 365 343 341 333 338 316 273
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 914 2 171 734 1 415 2 157 1 103 1 185 492 621 931
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,69% 12,10% -4,37% 9,81% 5,54% 8,46% 11,01% 19,81% -7,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,46% 19,80% 4,42% 19,45% 39,51% 17,80% 23,90% 11,91% 10,46% 16,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,38% 7,85% 1,56% 5,98% 12,15% 5,72% 6,67% 3,99% 3,80% 5,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,82% 72,69% 70,27% 70,64% 73,26% 72,30% 72,11% 73,12% 75,28% 73,58%
Rörelsekapital/omsättning 7,87% 2,06% -1,98% 1,57% 3,02% 2,16% 3,26% 1,47% 3,90% 2,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,76% 32,06% 38,03% 39,61% 41,65% 40,25% 49,29% 45,71% 49,80% 47,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,49% 101,26% 77,39% 93,88% 105,56% 97,13% 101,90% 86,46% 112,26% 106,12%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...