Visa allt om Företagsekonomi i Väst AB
Visa allt om Företagsekonomi i Väst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 475 1 172 402 696 431 702 852 544 678 1 407
Övrig omsättning - - - 28 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 421 215 12 31 -497 127 124 3 10 38
Resultat efter finansnetto -1 421 215 212 29 -508 464 122 1 215 10 39
Årets resultat -1 421 215 212 29 -508 435 88 1 215 7 26
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 116 105 600 0 523 0 1 361 2 155 125 75
Omsättningstillgångar 27 348 56 329 45 1 172 208 38 23 309
Tillgångar 143 453 656 329 567 1 172 1 569 2 193 148 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 370 336 303 524 1 132 867 1 344 129 147
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 605 825 12 8
Kortfristiga skulder 30 83 321 25 43 39 96 23 7 228
Skulder och eget kapital 143 453 656 329 567 1 172 1 569 2 193 148 384
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 99 - 0 197 191 97 293
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 45 0 229 476 228 33 151 204
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 30 45 76 89 148 178 115 127 164
Utdelning till aktieägare 0 195 180 180 250 100 90 0 0 25
Omsättning 475 1 172 402 724 431 702 852 544 678 1 407
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 1 2 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 172 402 696 431 351 426 544 339 704
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 61 66 196 258 198 273 384 199 363
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 421 215 12 31 -44 127 138 6 10 38
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -59,47% 191,54% -42,24% 61,48% -38,60% -17,61% 56,62% -19,76% -51,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -993,71% 47,46% 32,32% 9,42% -87,48% 41,38% 7,90% 55,40% 6,76% 10,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -299,16% 18,34% 52,74% 4,45% -115,08% 69,09% 14,55% 223,35% 1,47% 2,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 34,64% 48,51% 46,84% 93,50% 97,72% 99,06% 99,82% 83,63% 95,10%
Rörelsekapital/omsättning -0,63% 22,61% -65,92% 43,68% 0,46% 161,40% 13,15% 2,76% 2,36% 5,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,02% 81,68% 51,22% 92,10% 92,42% 96,59% 55,26% 61,29% 87,16% 38,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,00% 419,28% 17,45% 1 316,00% 104,65% 3 005,13% 216,67% 165,22% 328,57% 135,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...