Visa allt om Väner-Tekno (Lidköping) Aktiebolag
Visa allt om Väner-Tekno (Lidköping) Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 17 145 15 759 12 583 9 780 7 948 6 922 5 477 5 302 5 346 5 896
Övrig omsättning 29 54 151 138 329 144 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 544 1 019 597 231 440 322 -129 295 -585 222
Resultat efter finansnetto 1 446 893 353 119 328 202 -249 171 -727 97
Årets resultat 803 218 156 152 247 202 -249 171 -533 41
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 215 2 634 1 368 743 811 850 1 069 1 253 1 380 1 590
Omsättningstillgångar 5 316 4 286 4 097 3 655 4 228 4 483 4 536 4 779 3 628 3 350
Tillgångar 7 530 6 920 5 466 4 398 5 039 5 333 5 605 6 032 5 009 4 940
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 417 615 946 790 639 391 190 439 268 251
Obeskattade reserver 1 163 754 152 0 80 0 0 0 0 194
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 601 3 153 2 326 2 005 2 985 3 669 3 839 3 947 3 773 3 338
Kortfristiga skulder 3 349 2 398 2 042 1 602 1 336 1 272 1 577 1 646 968 1 157
Skulder och eget kapital 7 530 6 920 5 466 4 398 5 039 5 333 5 605 6 032 5 009 4 940
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 271 248 288 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 598 2 782 2 161 2 037 1 645 1 174 1 231 1 587 1 738
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 373 948 733 644 510 450 424 620 744
Utdelning till aktieägare 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 174 15 813 12 734 9 918 8 277 7 066 5 477 5 302 5 346 5 896
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 10 7 7 5 5 5 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 429 1 313 1 258 1 397 1 135 1 384 1 095 1 060 668 737
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 416 418 383 416 385 433 384 382 312 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 114 1 294 746 459 553 559 174 569 -320 499
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,79% 25,24% 28,66% 23,05% 14,82% 26,38% 3,30% -0,82% -9,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,50% 14,21% 10,92% 5,25% 8,73% 6,06% -2,30% 4,91% -11,48% 4,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,01% 6,24% 4,74% 2,36% 5,54% 4,67% -2,36% 5,58% -10,76% 3,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,48% 66,79% 63,94% 59,35% 59,35% 58,31% 63,81% 75,12% 72,63% 87,26%
Rörelsekapital/omsättning 11,47% 11,98% 16,33% 20,99% 36,39% 46,39% 54,03% 59,09% 49,76% 37,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,87% 17,39% 19,48% 17,96% 13,85% 7,33% 3,39% 7,28% 5,35% 7,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,82% 115,05% 97,80% 57,18% 132,86% 122,41% 84,78% 100,61% 134,19% 90,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...