Visa allt om GLOBAL Batterier AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 116 731 95 235 84 992 113 367 101 341 79 318 83 589 79 811 78 580 105 959
Övrig omsättning 26 305 154 0 6 51 122 717 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 634 11 089 6 087 812 -757 -1 321 -234 -4 320 -3 246 -39
Resultat efter finansnetto 4 393 11 091 5 924 636 -836 -1 172 -173 -4 052 -2 973 305
Årets resultat 3 475 8 638 4 532 349 -761 0 6 447 -4 093 -2 820 294
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 294 310 306 245 700 325 124 199 123 418
Omsättningstillgångar 71 663 42 446 43 056 45 695 41 811 42 836 27 691 31 299 38 024 37 135
Tillgångar 71 957 42 756 43 362 45 940 42 511 43 161 27 815 31 499 38 147 37 553
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 995 28 520 25 282 20 752 20 753 21 515 21 515 15 067 19 161 21 981
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 13 -65 72
Avsättningar (tkr) 0 210 180 200 396 400 450 450 500 400
Långfristiga skulder 12 000 0 0 6 500 5 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 962 14 026 17 900 18 488 16 362 21 246 5 850 15 968 18 551 15 101
Skulder och eget kapital 71 957 42 756 43 362 45 940 42 511 43 161 27 815 31 499 38 147 37 553
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 238 1 678 1 147 - - - - 1 127 1 399 1 327
Varav tantiem till styrelse & VD - 405 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 520 5 537 6 126 - - - - 7 269 6 732 7 839
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 947 2 942 1 998 - - - - 2 930 2 919 3 291
Utdelning till aktieägare 0 6 000 5 400 0 350 0 0 0 0 0
Omsättning 116 757 95 540 85 146 113 367 101 347 79 369 83 711 80 528 78 580 105 959
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 14 15 17 17 18 19 20 21 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 782 6 803 5 666 6 669 5 961 4 407 4 399 3 991 3 742 4 816
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 743 726 618 605 801 555 591 600 567 591
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 749 11 205 6 150 1 088 -665 -1 273 -179 -4 245 -3 075 201
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,57% 12,05% -25,03% 11,87% 27,77% -5,11% 4,73% 1,57% -25,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,46% 25,94% 14,06% 1,81% -1,77% -2,71% -0,61% -12,86% -7,79% 0,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,98% 11,65% 7,17% 0,73% -0,74% -1,48% -0,20% -5,08% -3,78% 0,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,18% 29,27% 28,87% 17,49% 23,45% 23,86% 24,49% 20,26% 23,55% 22,83%
Rörelsekapital/omsättning 32,30% 29,84% 29,60% 24,00% 25,11% 27,22% 26,13% 19,21% 24,78% 20,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,13% 66,70% 58,30% 45,17% 48,82% 49,85% 77,35% 47,87% 50,10% 58,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,01% 149,27% 125,04% 101,92% 142,45% 48,40% 192,43% 62,28% 54,47% 74,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!