Visa allt om AB Karlssons Åkeri Kopparberg

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 18 307 16 957 13 059 13 253 10 768 11 285 15 523 14 676 15 987 13 698
Övrig omsättning 2 694 - 707 674 768 1 544 123 3 489 16 97
Rörelseresultat (EBIT) 2 168 342 -173 1 126 519 219 398 1 393 925 559
Resultat efter finansnetto 1 935 124 -374 1 000 486 53 112 1 164 687 440
Årets resultat 735 2 1 361 373 38 75 365 499 334
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 651 10 161 12 020 7 218 8 151 3 694 8 554 5 981 5 745 3 578
Omsättningstillgångar 6 490 5 051 3 140 3 758 3 567 3 146 3 474 4 317 3 021 2 498
Tillgångar 18 141 15 212 15 159 10 976 11 718 6 840 12 028 10 298 8 766 6 076
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 907 2 172 2 170 2 169 1 808 1 435 1 397 1 322 1 456 957
Obeskattade reserver 2 871 1 871 1 756 2 140 1 624 1 624 1 624 1 624 964 964
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 899 4 492 7 012 4 018 3 986 802 4 455 2 901 2 223 971
Kortfristiga skulder 5 465 6 678 4 221 2 648 4 299 2 979 4 552 4 450 4 123 3 183
Skulder och eget kapital 18 141 15 212 15 159 10 976 11 718 6 840 12 028 10 298 8 766 6 076
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 523 115
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 868 2 727 3 568 3 380 2 869 2 431
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 615 866 1 168 1 270 1 284 984
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0
Omsättning 21 001 16 957 13 766 13 927 11 536 12 829 15 646 18 165 16 003 13 795
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 6 6 5 8 10 10 11 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 288 2 422 2 177 2 209 2 154 1 411 1 552 1 468 1 453 1 957
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 525 516 556 389 513 458 480 469 429 509
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 635 2 980 2 482 3 309 1 714 2 054 2 845 3 349 2 728 1 895
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,96% 29,85% -1,46% 23,08% -4,58% -27,30% 5,77% -8,20% 16,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,04% 2,25% -1,14% 10,27% 4,44% 3,26% 3,31% 13,53% 10,55% 9,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,93% 2,02% -1,32% 8,50% 4,83% 1,98% 2,56% 9,49% 5,79% 4,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,64% 47,05% 51,45% 46,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,60% -9,59% -8,28% 8,38% -6,80% 1,48% -6,94% -0,91% -6,89% -5,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,37% 23,87% 23,35% 34,97% 26,24% 39,50% 22,15% 24,46% 24,71% 27,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,76% 75,64% 74,39% 141,92% 82,97% 105,61% 76,32% 97,01% 73,27% 78,48%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...