Visa allt om Falks Elektronik Aktiebolag
Visa allt om Falks Elektronik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 683 2 529 2 616 2 605 2 892 2 947 3 494 3 343 3 495 4 567
Övrig omsättning 60 76 178 99 138 206 127 181 192 511
Rörelseresultat (EBIT) 147 33 81 -158 -72 64 -123 -46 98 544
Resultat efter finansnetto 145 32 140 -129 -66 44 -113 -87 117 558
Årets resultat 85 24 140 -129 -19 25 -20 0 59 303
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 16 22 499 641 636 589 489 88 30
Omsättningstillgångar 1 194 1 059 1 130 715 722 702 776 1 063 1 589 1 910
Tillgångar 1 204 1 075 1 152 1 214 1 362 1 338 1 365 1 551 1 678 1 940
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 762 677 802 783 912 931 910 930 929 970
Obeskattade reserver 36 0 0 0 0 47 47 140 256 228
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 406 398 349 431 451 360 408 482 492 742
Skulder och eget kapital 1 204 1 075 1 152 1 214 1 362 1 338 1 365 1 551 1 678 1 940
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 440 456 460 382 469
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 263 355 430 480 471 0 0 0 0 148
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 155 175 229 290 291 300 283 291 290 178
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 2 743 2 605 2 794 2 704 3 030 3 153 3 621 3 524 3 687 5 078
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 683 2 529 1 308 1 303 1 446 1 474 1 747 1 672 1 748 2 284
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 418 532 330 386 382 371 370 379 338 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 153 39 87 -157 -68 69 -118 -41 103 546
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,09% -3,33% 0,42% -9,92% -1,87% -15,66% 4,52% -4,35% -23,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,21% 3,07% 12,24% -10,38% -4,63% 4,78% -8,28% -2,71% 7,03% 28,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,48% 1,30% 5,39% -4,84% -2,18% 2,17% -3,23% -1,26% 3,38% 12,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,79% 31,36% 33,30% 32,40% 31,26% 33,56% 26,50% 27,49% 27,12% 26,19%
Rörelsekapital/omsättning 29,37% 26,14% 29,85% 10,90% 9,37% 11,61% 10,53% 17,38% 31,39% 25,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,62% 62,98% 69,62% 64,50% 66,96% 72,17% 69,20% 66,46% 66,35% 58,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 193,10% 179,40% 218,62% 68,91% 64,08% 73,33% 73,04% 117,43% 220,53% 194,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...