Visa allt om R P Timmertransport Aktiebolag
Visa allt om R P Timmertransport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 471 5 625 5 618 6 834 7 219 8 937 8 652 8 790 9 447 7 478
Övrig omsättning 74 200 26 156 25 350 - 400 181 8
Rörelseresultat (EBIT) 145 597 417 427 242 285 -600 102 527 285
Resultat efter finansnetto 94 545 358 381 198 226 -663 18 434 221
Årets resultat 71 35 318 236 148 92 2 11 252 209
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 473 2 845 1 421 1 818 897 1 719 2 663 3 902 2 707 1 802
Omsättningstillgångar 2 051 1 687 1 504 1 415 1 442 1 141 1 204 2 156 2 945 2 214
Tillgångar 5 524 4 531 2 925 3 233 2 339 2 861 3 867 6 059 5 652 4 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 587 577 622 464 478 330 238 235 435 393
Obeskattade reserver 942 939 440 491 430 435 335 1 002 1 002 913
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 052 1 777 962 1 081 266 765 1 464 2 737 2 126 1 315
Kortfristiga skulder 1 942 1 239 901 1 197 1 165 1 331 1 830 2 084 2 089 1 395
Skulder och eget kapital 5 524 4 531 2 925 3 233 2 339 2 861 3 867 6 059 5 652 4 016
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 455 858 1 074 955 538 598 609 481
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 556 1 530 1 038 996 877 1 719 2 197 2 226 2 138 1 711
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 532 401 462 558 606 911 945 1 024 1 140 872
Utdelning till aktieägare 60 0 0 160 0 0 0 0 210 210
Omsättning 5 545 5 825 5 644 6 990 7 244 9 287 8 652 9 190 9 628 7 486
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 7 8 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 094 1 125 1 124 1 367 1 444 1 277 1 082 1 099 1 181 1 068
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 418 389 392 483 511 512 460 481 486 440
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 047 1 219 1 158 1 243 1 098 1 229 640 1 076 1 547 1 256
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,74% 0,12% -17,79% -5,33% -19,22% 3,29% -1,57% -6,95% 26,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,64% 13,20% 14,32% 13,30% 10,60% 10,17% -15,52% 1,96% 10,12% 7,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,67% 10,63% 7,46% 6,29% 3,44% 3,26% -6,93% 1,35% 6,05% 4,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,57% 55,57% 58,05% 54,71% 53,25% 52,65% 52,36% 54,12% 58,12% 60,72%
Rörelsekapital/omsättning 1,99% 7,96% 10,73% 3,19% 3,84% -2,13% -7,24% 0,82% 9,06% 10,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,93% 28,90% 33,00% 25,54% 33,99% 22,74% 12,54% 15,79% 20,46% 26,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,61% 136,16% 166,93% 118,21% 123,78% 85,73% 65,79% 103,45% 140,98% 158,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...