Visa allt om Ringbergs Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om Ringbergs Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 384 9 428 11 965 18 516 18 446 21 419 22 851 15 786 12 089 10 831
Övrig omsättning 144 96 36 30 1 20 14 4 38 99
Rörelseresultat (EBIT) 4 078 2 040 2 930 3 070 4 168 -362 3 446 6 483 -5 722 -522
Resultat efter finansnetto 4 053 2 013 2 924 3 210 4 224 -116 3 364 6 831 -6 098 -909
Årets resultat 2 326 3 074 1 691 1 818 2 329 175 1 870 6 598 -6 098 -881
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 993 3 318 1 839 1 874 2 143 2 343 1 407 1 369 1 018 1 519
Omsättningstillgångar 31 027 25 664 26 504 24 590 22 607 19 790 21 792 20 101 15 676 22 355
Tillgångar 32 020 28 983 28 343 26 465 24 750 22 133 23 199 21 470 16 693 23 874
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 980 25 827 23 552 22 461 21 243 19 515 19 939 18 519 12 121 18 820
Obeskattade reserver 2 333 1 266 3 205 2 464 1 624 567 858 19 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 098 0 0 0 0 0 0 1 000 2 113 1 997
Kortfristiga skulder 7 610 1 890 1 586 1 539 1 883 2 051 2 402 1 932 2 459 3 058
Skulder och eget kapital 32 020 28 983 28 343 26 465 24 750 22 133 23 199 21 470 16 693 23 874
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 200 197 217 244
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 503 506 525 630 844 549 610 287 6
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 152 107 129 188 285 192 199 169 133
Utdelning till aktieägare 162 800 800 600 600 600 600 450 200 600
Omsättning 10 528 9 524 12 001 18 546 18 447 21 439 22 865 15 790 12 127 10 930
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 461 3 143 3 988 6 172 6 149 5 355 5 713 3 947 4 030 5 416
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 199 222 207 223 278 287 238 256 229 192
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 144 2 061 2 965 3 127 4 228 -298 3 510 6 541 -5 675 -445
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,14% -21,20% -35,38% 0,38% -13,88% -6,27% 44,75% 30,58% 11,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,95% 7,27% 10,65% 12,48% 17,45% -0,09% 14,89% 32,24% -33,98% -2,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,92% 22,34% 25,23% 17,83% 23,42% -0,09% 15,12% 43,85% -46,93% -6,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,67% 35,55% 36,07% 26,47% 33,75% 7,85% 22,38% 52,00% -35,83% 1,37%
Rörelsekapital/omsättning 225,51% 252,16% 208,26% 124,49% 112,35% 82,82% 84,85% 115,10% 109,33% 178,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,24% 92,52% 91,92% 92,13% 90,67% 90,06% 88,67% 86,32% 72,61% 78,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,55% 215,34% 454,85% 423,59% 234,94% 177,91% 107,87% 100,05% 105,16% 98,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...