Visa allt om Lentos Produktion & Konsulting AB
Visa allt om Lentos Produktion & Konsulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 259 182 499 2 425 256 484 585 613 902 1 119
Övrig omsättning - - - 87 - - 6 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -130 -258 -235 966 -27 -4 -28 -92 -72 84
Resultat efter finansnetto -131 -261 -241 732 573 -7 -37 -100 -77 82
Årets resultat 50 1 23 360 573 -7 -37 -100 -75 80
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 081 1 127 1 165 1 216 784 23 20 48 76 80
Omsättningstillgångar 528 694 1 555 3 012 684 117 131 282 179 246
Tillgångar 1 609 1 821 2 720 4 227 1 468 141 151 329 254 326
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 202 1 152 1 150 1 128 629 56 63 100 72 146
Obeskattade reserver 32 230 497 823 0 0 0 0 0 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 375 439 1 072 2 276 839 84 88 229 182 177
Skulder och eget kapital 1 609 1 821 2 720 4 227 1 468 141 151 329 254 326
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 94 89 147 162 341 445
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 94 230 433 0 0 0 58 38 5
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader - 61 126 180 30 28 47 79 149 122
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 259 182 499 2 512 256 484 591 613 902 1 119
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 259 182 499 1 213 256 484 585 613 902 1 119
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 105 193 385 354 132 170 274 330 569 635
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -84 -209 -187 1 014 -17 14 0 -64 -40 116
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,31% -63,53% -79,42% 847,27% -47,11% -17,26% -4,57% -32,04% -19,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,08% -14,17% -8,49% 17,44% 39,03% -2,13% -17,88% -27,96% -28,35% 25,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -50,19% -141,76% -46,29% 30,39% 223,83% -0,62% -4,62% -15,01% -7,98% 7,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 81,20% 98,80% 99,02% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 59,07% 140,11% 96,79% 30,35% -60,55% 6,82% 7,35% 8,65% -0,33% 6,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,26% 73,11% 56,53% 41,87% 42,85% 39,72% 41,72% 30,40% 28,35% 45,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,87% 141,46% 137,59% 128,43% 81,53% 139,29% 148,86% 123,14% 98,35% 138,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...