Visa allt om Gomér & Andersson Fastigheter AB
Visa allt om Gomér & Andersson Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 9 493 7 579 6 491 6 669 6 391 5 671 5 023 0 3 849 5 085
Övrig omsättning - - 102 - - - - 4 307 - 3 200
Rörelseresultat (EBIT) 2 048 760 -61 966 -661 -2 764 1 185 797 1 286 2 751
Resultat efter finansnetto 2 167 1 694 497 1 912 -95 -2 387 2 236 1 911 1 586 1 723
Årets resultat 905 218 1 7 9 3 2 848 1 881 977 947
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 088 30 041 30 608 26 527 26 921 27 359 26 563 17 251 17 666 18 002
Omsättningstillgångar 6 825 6 643 19 199 19 875 11 847 13 786 15 433 14 183 12 869 17 095
Tillgångar 41 912 36 684 49 807 46 402 38 768 41 144 41 996 31 434 30 535 35 097
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 949 11 044 10 826 10 825 10 818 10 809 10 805 7 957 6 076 5 099
Obeskattade reserver 0 1 096 2 202 2 675 3 124 3 456 3 456 2 431 1 749 1 538
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 330 0 3 469 1 325 687 1 130 3 064 7 770 6 611 10 932
Kortfristiga skulder 28 634 24 545 33 311 31 577 24 138 25 749 24 670 13 275 16 099 17 528
Skulder och eget kapital 41 912 36 684 49 807 46 402 38 768 41 144 41 996 31 434 30 535 35 097
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 036
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 493 7 579 6 593 6 669 6 391 5 671 5 023 4 307 3 849 8 285
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 1 271
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 131 1 718 821 1 728 27 -2 098 1 651 1 212 1 701 3 165
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,25% 16,76% -2,67% 4,35% 12,70% 12,90% - -100,00% -24,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,31% 7,77% 3,60% 6,91% 3,27% -2,20% 7,26% - 9,06% 7,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,87% 37,60% 27,64% 48,07% 19,84% -15,96% 60,70% - 71,84% 54,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -229,74% -236,21% -217,41% -175,47% -192,32% -210,95% -183,89% - -83,92% -8,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,51% 32,44% 25,18% 27,58% 33,84% 32,46% 31,79% 30,88% 24,02% 17,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,84% 27,06% 57,64% 62,94% 49,08% 53,54% 62,56% 106,84% 79,94% 92,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...