Visa allt om Visby Energi Aktiebolag
Visa allt om Visby Energi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 749 10 382 17 387 55 828 75 153 62 002 62 240 49 798 43 401 38 576
Övrig omsättning - 1 235 - 48 168 5 686 3 145 2 936 3 856 3 305 2 466
Rörelseresultat (EBIT) -976 -704 -7 954 61 064 22 158 9 308 8 151 9 912 10 620 7 046
Resultat efter finansnetto -1 390 -1 710 -10 924 58 501 20 238 6 938 7 251 9 960 8 957 5 877
Årets resultat 291 -727 942 36 132 14 874 7 135 7 755 8 791 7 572 3 028
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 291 31 496 64 698 80 520 95 730 76 367 40 893 36 083 24 603 26 272
Omsättningstillgångar 49 653 77 826 52 645 66 257 27 816 22 322 19 795 19 840 24 224 14 642
Tillgångar 97 945 109 321 117 343 146 777 123 546 98 688 60 689 55 923 48 827 40 914
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 415 65 117 74 844 77 902 44 769 29 895 24 761 19 005 12 214 6 642
Obeskattade reserver 18 581 20 600 21 879 31 000 10 000 6 600 7 600 9 600 9 600 9 600
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 1 130 1 130 1 050 959 827 0
Långfristiga skulder 14 380 13 675 15 400 17 700 46 598 42 157 13 567 15 200 12 639 14 918
Kortfristiga skulder 4 568 9 930 5 220 20 175 21 048 18 906 13 712 11 158 13 547 9 754
Skulder och eget kapital 97 945 109 321 117 343 146 777 123 546 98 688 60 689 55 923 48 827 40 914
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 651 1 074 1 094 1 040 600 586 648 595 598
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 2 378 1 891 3 175 4 569 4 877 4 776 4 680 4 250 3 510
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 1 444 1 181 2 417 2 676 3 146 3 131 2 027 1 955 1 848
Utdelning till aktieägare 2 800 5 000 9 000 4 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Omsättning 5 749 11 617 17 387 103 996 80 839 65 147 65 176 53 654 46 706 41 042
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 9 9 9 13 13 13 14 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 875 1 154 1 932 6 203 5 781 4 769 4 788 3 557 3 339 3 215
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 591 436 382 790 695 714 703 550 535 496
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 107 1 830 1 841 64 146 25 453 14 103 11 718 13 245 13 875 13 275
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -44,63% -40,29% -68,86% -25,71% 21,21% -0,38% 24,98% 14,74% 12,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,33% -1,37% -8,93% 42,13% 18,15% 9,67% 13,59% 19,65% 22,54% 18,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -22,63% -14,46% -60,25% 110,76% 29,84% 15,39% 13,26% 22,07% 25,36% 19,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,79% 94,41% 77,66% 49,76% 52,17% 44,22% 42,02% 47,27% 51,37% 54,11%
Rörelsekapital/omsättning 784,22% 653,98% 272,76% 82,54% 9,01% 5,51% 9,77% 17,43% 24,60% 12,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,48% 74,26% 78,33% 69,55% 42,20% 35,22% 50,03% 46,64% 39,17% 33,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 006,55% 742,72% 951,82% 307,41% 72,40% 41,07% 71,40% 89,83% 127,86% 105,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...