Visa allt om Barrängen 1147 i Norra Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2018 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 66 683 94 509 119 025 259 724 285 571 318 316 298 275 296 430 255 853 244 279
Övrig omsättning 2 917 3 633 2 811 2 936 5 139 8 006 8 776 8 153 9 251 6 210
Rörelseresultat (EBIT) 302 988 -11 191 -16 767 3 937 2 729 3 867 4 355 4 043 4 041
Resultat efter finansnetto -999 47 -13 176 -18 573 2 681 1 502 2 614 3 465 3 157 7 047
Årets resultat -999 47 -13 138 -16 201 3 091 1 440 1 491 2 309 1 857 5 464
Balansräkningar (tkr)
2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 164 4 414 5 148 6 771 5 039 5 092 5 487 5 337 944 1 269
Omsättningstillgångar 16 451 16 338 19 093 31 479 63 288 55 176 60 158 54 227 49 074 41 865
Tillgångar 16 615 20 753 24 241 38 250 68 327 60 268 65 645 59 564 50 017 43 134
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 513 2 512 715 13 854 30 055 26 964 25 524 24 233 22 124 20 567
Obeskattade reserver 0 0 0 0 2 372 2 296 1 674 2 569 3 098 2 670
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 652 4 904 8 842 10 674 14 684 10 309 11 136 16 868 6 561 10 774
Kortfristiga skulder 10 451 13 337 14 684 13 722 21 217 20 699 27 311 15 895 18 234 9 123
Skulder och eget kapital 16 615 20 753 24 241 38 250 68 327 60 268 65 645 59 564 50 017 43 134
Löner & utdelning (tkr)
2021-10
2020-10
2019-10
2018-10
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - 566 584 622 1 081 1 159 460 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 12 615 12 527 13 237 12 374 11 404 9 669 8 790
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 6 762 5 391 5 486 4 767 4 483 3 443 3 316
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 200 200 300
Omsättning 69 600 98 142 121 836 262 660 290 710 326 322 307 051 304 583 265 104 250 489
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 14 18 25 40 39 49 35 28 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 129 6 751 6 613 10 389 7 139 8 162 6 087 8 469 9 138 8 143
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 379 499 604 765 469 508 375 497 475 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 502 1 256 -10 807 -16 110 4 281 3 227 4 309 4 737 4 323 4 287
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,44% -20,60% -54,17% -9,05% -10,29% 6,72% 0,62% 15,86% 4,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,84% 4,80% -50,93% -43,81% 5,78% 4,55% 5,93% 7,37% 8,16% 18,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,46% 1,05% -10,37% -6,45% 1,38% 0,86% 1,31% 1,48% 1,59% 3,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,38% 14,10% 7,41% 11,36% 14,78% 11,89% 12,00% 11,10% 10,25% 10,66%
Rörelsekapital/omsättning 9,00% 3,18% 3,70% 6,84% 14,73% 10,83% 11,01% 12,93% 12,05% 13,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,11% 12,10% 2,95% 36,22% 46,69% 47,71% 40,87% 44,05% 48,80% 52,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,75% 18,66% 21,91% 35,26% 45,49% 52,67% 91,88% 95,26% 74,70% 95,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!