Visa allt om ASSA ABLOY Financial Services AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 279 292 1 971 387
Övrig omsättning 0 1 062 2 298 185 2 980 984 2 258 841 2 498 739 1 457 87 2 190 36 963
Rörelseresultat (EBIT) -17 176 -20 155 501 141 556 005 2 230 220 2 489 460 -30 384 -25 078 240 109 924 958
Resultat efter finansnetto 513 268 327 150 501 141 556 005 479 826 402 282 261 646 292 389 240 109 924 958
Årets resultat 468 678 476 243 487 199 52 191 36 953 32 091 55 690 17 264 419 532 855 271
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 434 662 5 365 383 4 168 687 4 308 172 4 921 744 4 540 848 4 343 036 3 598 314 0 0
Omsättningstillgångar 49 700 740 41 915 679 37 470 004 37 113 293 33 476 933 33 918 222 31 370 310 28 692 242 31 271 594 33 093 159
Tillgångar 54 135 402 47 281 063 41 638 691 41 421 466 38 398 677 38 459 070 35 713 347 32 290 556 31 271 594 33 093 159
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 899 302 4 425 549 3 949 379 3 462 180 3 408 168 3 363 315 3 324 118 3 260 909 3 246 482 2 991 073
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 992 941 22 195 522 20 733 468 18 741 114 16 183 050 15 831 239 13 854 961 11 197 573 7 022 817 5 551 988
Kortfristiga skulder 29 243 160 20 659 991 16 955 844 19 218 171 18 807 459 19 264 516 18 534 269 17 832 074 21 002 295 24 550 097
Skulder och eget kapital 54 135 402 47 281 063 41 638 691 41 421 466 38 398 677 38 459 070 35 713 347 32 290 556 31 271 594 33 093 159
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 166 1 254 1 139 0 0 - 492 983 411 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 5 653 5 579 5 710 0 0 - 5 180 4 577 5 295 2 629
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 4 089 4 369 4 296 0 0 - 3 088 3 363 2 172 1 416
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 1 062 2 298 185 2 980 984 2 258 841 2 498 739 1 457 87 1 281 482 2 008 350
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 8 8 8 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 213 215 492 847
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 1 120 1 115 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -17 176 -20 155 501 141 556 005 2 230 220 2 489 460 -30 384 -25 078 240 109 924 958
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - -100,00% -35,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - 0,77% 2,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - 18,77% 46,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - 802,73% 433,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,05% 9,36% 9,48% 8,36% 8,88% 8,75% 9,31% 10,10% 10,38% 9,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,96% 202,88% 220,99% 193,12% 178,00% 176,07% 169,26% 160,90% 148,90% 134,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!