Visa allt om L.E. Olofsson Bygg Aktiebolag
Visa allt om L.E. Olofsson Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 691 703 649 1 286 1 725 1 742 2 576 2 093 1 662 1 196
Övrig omsättning 14 340 17 - - - - - 23 1
Rörelseresultat (EBIT) 64 217 13 -56 87 99 64 57 32 22
Resultat efter finansnetto 62 209 -2 -72 65 75 45 38 5 -4
Årets resultat 26 109 -4 -1 33 37 22 18 0 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 357 33 320 337 358 383 409 436 466 533
Omsättningstillgångar 367 617 293 418 1 113 808 773 754 497 465
Tillgångar 724 651 613 755 1 471 1 191 1 183 1 191 962 998
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 469 443 333 338 339 306 269 248 230 230
Obeskattade reserver 87 65 3 5 86 70 51 41 34 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 192 203 220 257 389 337 378 456
Kortfristiga skulder 168 143 84 210 826 559 474 565 321 277
Skulder och eget kapital 724 651 613 755 1 471 1 191 1 183 1 191 962 998
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 190 190 149 243 206 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 150 110 150 68 -
Löner till övriga anställda - 91 - 149 158 204 213 276 174 113
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 19 - 105 148 173 151 186 168 107
Utdelning till aktieägare 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 705 1 043 666 1 286 1 725 1 742 2 576 2 093 1 685 1 197
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 - 2 - 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 691 703 - 643 - 871 1 288 1 047 831 598
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 233 126 - 93 - 246 198 318 235 149
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 73 220 30 -35 113 125 92 86 82 87
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,71% 8,32% -49,53% -25,45% -0,98% -32,38% 23,08% 25,93% 38,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,84% 33,33% 2,12% -7,42% 5,91% 8,31% 5,41% 4,79% 3,33% 2,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,26% 30,87% 2,00% -4,35% 5,04% 5,68% 2,48% 2,72% 1,93% 1,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,64% 41,68% 62,10% 48,37% 61,16% 55,51% 36,80% 50,50% 55,17% 51,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,80% 67,43% 32,20% 16,17% 16,64% 14,29% 11,61% 9,03% 10,59% 15,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,15% 75,84% 54,70% 45,28% 27,35% 30,02% 25,92% 23,36% 26,45% 25,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,45% 379,02% 166,67% 128,10% 115,13% 119,86% 132,70% 107,61% 95,95% 105,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...