Visa allt om Aktiebolaget Defour
Visa allt om Aktiebolaget Defour

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 978 10 402 8 607 7 806 7 641 6 193 7 444 9 553 9 465 10 285
Övrig omsättning 81 134 57 81 130 90 157 166 50 106
Rörelseresultat (EBIT) -47 151 246 504 429 -6 862 728 20 342
Resultat efter finansnetto -49 146 237 493 424 -29 862 747 -147 365
Årets resultat 5 78 132 281 229 7 769 561 25 274
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 24 33 44 35 42 27 38 54 87
Omsättningstillgångar 4 055 3 967 4 156 3 888 3 563 3 155 3 368 3 293 3 285 3 529
Tillgångar 4 074 3 990 4 190 3 932 3 598 3 197 3 395 3 330 3 339 3 616
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 295 2 470 2 572 2 620 2 519 2 470 2 763 2 214 1 834 1 989
Obeskattade reserver 279 339 299 236 109 0 61 256 268 474
Avsättningar (tkr) 0 0 100 161 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 28 28 20 32 68 86
Kortfristiga skulder 1 501 1 181 1 219 915 942 699 550 827 1 170 1 067
Skulder och eget kapital 4 074 3 990 4 190 3 932 3 598 3 197 3 395 3 330 3 339 3 616
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 339 498 42 614
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 1 777 1 383 1 214 1 142 1 012 417 355 482 337
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 706 593 662 448 388 313 324 316 327
Utdelning till aktieägare 180 180 180 180 180 180 300 220 180 180
Omsättning 10 059 10 536 8 664 7 887 7 771 6 283 7 601 9 719 9 515 10 391
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 5 5 5 5 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 996 1 734 1 721 1 561 1 528 1 239 1 861 2 388 1 893 2 057
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 418 402 383 324 277 279 300 255 264
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -43 161 256 514 435 11 873 744 53 424
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,08% 20,86% 10,26% 2,16% 23,38% -16,81% -22,08% 0,93% -7,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,08% 3,78% 5,92% 12,82% 12,09% 0,75% 25,42% 22,49% 1,17% 10,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,44% 1,45% 2,88% 6,46% 5,69% 0,39% 11,59% 7,84% 0,41% 3,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,83% 41,65% 43,65% 47,30% 41,29% 41,92% 41,19% 33,26% 29,56% 30,76%
Rörelsekapital/omsättning 25,60% 26,78% 34,12% 38,09% 34,30% 39,66% 37,86% 25,81% 22,35% 23,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,67% 68,53% 66,95% 71,31% 72,24% 77,26% 82,71% 72,15% 60,71% 64,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,40% 140,47% 182,61% 233,66% 178,13% 213,73% 391,82% 207,26% 131,71% 220,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...