Visa allt om D.D.D. Systems Aktiebolag
Visa allt om D.D.D. Systems Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 140 7 13 94 59 98 238 408 293 173
Övrig omsättning - 31 3 29 - 127 - - 307 4
Rörelseresultat (EBIT) -31 -42 -265 -349 -229 -110 -348 44 -104 111
Resultat efter finansnetto 120 80 -316 -516 -246 -221 -270 -309 -39 1 504
Årets resultat 129 80 -316 -439 -184 -235 -220 -343 -31 1 480
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 836 3 694 3 714 3 371 4 478 4 547 4 743 4 564 4 352 3 809
Omsättningstillgångar 8 820 7 709 7 586 7 940 7 279 7 710 7 891 8 528 9 523 10 901
Tillgångar 11 656 11 404 11 300 11 311 11 757 12 257 12 633 13 093 13 875 14 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 903 8 774 8 695 9 010 9 450 9 461 9 736 9 792 10 196 9 805
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 542 1 542 1 542 1 542 1 542 1 542 1 569 25 505 1 647
Kortfristiga skulder 1 211 1 088 1 065 759 766 1 254 1 328 3 275 3 174 3 258
Skulder och eget kapital 11 656 11 404 11 300 11 311 11 757 12 257 12 633 13 093 13 875 14 711
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 20 10 70 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 29 14 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 6 9 26 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 140 38 16 123 59 225 238 408 600 177
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 238 408 293 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 36 49 111 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -31 -42 -188 -341 -133 -14 -252 54 -101 128
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1 900,00% -46,15% -86,17% 59,32% -39,80% -58,82% -41,67% 39,25% 69,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,48% 1,14% -2,52% -4,02% -1,90% -0,75% -1,57% 1,09% 0,53% 10,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 123,57% 1 857,14% -2 192,31% -484,04% -377,97% -93,88% -83,19% 35,05% 24,91% 869,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 23,08% 60,64% 50,85% 29,59% 42,02% 65,69% -53,24% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 435,00% 94 585,71% 50 161,54% 7 639,36% 11 038,98% 6 587,76% 2 757,56% 1 287,50% 2 166,89% 4 417,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,38% 76,94% 76,95% 79,66% 80,38% 77,19% 77,07% 74,79% 73,48% 66,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 728,32% 708,55% 712,30% 1 046,11% 950,26% 614,83% 594,20% 260,40% 300,03% 334,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...