Visa allt om Hanko Redovisning AB
Visa allt om Hanko Redovisning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 467 3 624 3 486 2 905 1 832 1 254 1 279 873 748 677
Övrig omsättning - 118 - - 55 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 947 663 597 330 720 483 594 420 376 262
Resultat efter finansnetto 828 695 627 337 931 545 958 906 455 271
Årets resultat 503 262 350 193 513 695 702 499 408 142
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 216 284 107 155 1 204 10 0 6 12 268
Omsättningstillgångar 3 314 2 990 2 815 2 776 1 729 2 163 1 968 1 400 769 391
Tillgångar 3 529 3 274 2 922 2 931 2 932 2 173 1 968 1 407 782 659
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 034 1 932 2 070 2 370 2 376 2 064 1 468 867 567 279
Obeskattade reserver 748 748 487 320 233 0 405 405 178 281
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 746 594 366 241 322 109 94 135 36 99
Skulder och eget kapital 3 529 3 274 2 922 2 931 2 932 2 173 1 968 1 407 782 659
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 14 17 10 15 34
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 489 1 638 1 496 537 100 30 109 58 115
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 466 404 375 100 28 17 27 25 47
Utdelning till aktieägare 1 700 400 400 150 200 150 100 100 200 120
Omsättning 4 467 3 742 3 486 2 905 1 887 1 254 1 279 873 748 677
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 4 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 117 906 697 726 916 1 254 1 279 873 748 677
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 568 497 419 473 343 205 111 170 119 223
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 016 732 645 378 768 483 600 426 382 271
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,26% 3,96% 20,00% 58,57% 46,09% -1,95% 46,51% 16,71% 10,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,53% 22,48% 21,53% 11,60% 31,79% 25,22% 48,78% 64,61% 58,82% 41,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,54% 20,31% 18,04% 11,70% 50,87% 43,70% 75,06% 104,12% 61,50% 40,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 57,49% 66,11% 70,25% 87,26% 76,80% 163,80% 146,52% 144,90% 97,99% 43,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,17% 76,83% 83,84% 89,38% 86,89% 94,98% 89,76% 82,83% 88,90% 73,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 444,24% 503,37% 769,13% 1 151,87% 536,96% 1 984,40% 2 093,62% 1 037,04% 2 136,11% 394,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...