Visa allt om Bergsjöholm Förvaltning Aktiebolag
Visa allt om Bergsjöholm Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 350 350 365 1 023 31 7 675 1 841 966 1 329 882
Övrig omsättning 121 120 122 40 7 - 59 1 987 88 88
Rörelseresultat (EBIT) -275 -302 -546 -1 350 632 -1 114 -462 2 690 -5 368 -100
Resultat efter finansnetto 150 207 69 -1 106 964 -887 -263 26 906 -593 -351
Årets resultat 230 707 69 -1 186 651 20 167 26 174 5 447 234
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 865 7 916 8 283 9 014 400 400 400 400 400 400
Omsättningstillgångar 26 815 26 952 27 880 27 296 36 799 35 485 37 533 37 331 33 927 13 926
Tillgångar 34 680 34 868 36 163 36 309 37 199 35 885 37 933 37 731 34 327 14 326
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 423 29 193 28 486 28 417 30 103 29 452 31 432 33 265 9 091 5 943
Obeskattade reserver 297 377 877 877 877 580 1 338 1 259 206 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 252 251 218 113 238 210
Kortfristiga skulder 4 960 5 298 6 799 7 015 5 967 5 603 4 945 3 095 24 793 8 173
Skulder och eget kapital 34 680 34 868 36 163 36 309 37 199 35 885 37 933 37 731 34 327 14 326
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 53 133 121 115 107
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 0 9 48 42 44 39
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 4 300 0
Omsättning 471 470 487 1 063 38 7 675 1 900 2 953 1 417 970
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 - 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 7 675 1 841 966 1 329 882
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 62 190 167 159 146
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 172 145 -115 -1 350 632 -1 114 -462 2 690 -5 368 -97
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% -4,11% -64,32% 3 200,00% -99,60% 316,89% 90,58% -27,31% 50,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,43% 0,80% 0,47% -2,87% 2,80% -2,34% -0,55% 71,35% -0,86% -0,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,86% 79,71% 46,30% -101,76% 3 358,06% -10,92% -11,41% 2 786,96% -22,12% -11,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,57% 40,00% -1,10% -70,77% -245,16% -13,13% -15,97% 100,00% -395,49% 0,00%
Rörelsekapital/omsättning 6 244,29% 6 186,86% 5 775,62% 1 982,50% 99 458,06% 389,34% 1 770,12% 3 544,10% 687,28% 652,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,51% 84,57% 80,66% 80,15% 82,66% 83,26% 85,46% 90,62% 26,92% 41,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 540,62% 508,72% 410,06% 389,11% 616,71% 633,32% 759,01% 1 206,17% 136,84% 170,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...