Visa allt om Lesjöfors Kraft Aktiebolag
Visa allt om Lesjöfors Kraft Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 801 898 1 406 1 052 1 641 1 323 2 195 3 071 1 673 940
Övrig omsättning - - - - 489 399 328 171 1 004 541
Rörelseresultat (EBIT) -921 -399 24 -978 -756 -347 673 1 922 1 241 -2
Resultat efter finansnetto -243 -184 496 -482 21 750 4 504 3 299 1 878 1 078 -104
Årets resultat 1 16 58 489 21 848 4 503 109 1 730 1 078 -75
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 214 6 822 6 400 6 239 6 012 6 396 5 883 5 727 5 985 6 243
Omsättningstillgångar 6 337 8 384 10 537 16 105 24 460 6 371 7 497 8 140 5 766 3 347
Tillgångar 12 550 15 206 16 937 22 345 30 472 12 767 13 380 13 867 11 751 9 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 866 12 184 13 468 18 576 22 973 7 210 4 332 5 498 4 818 3 740
Obeskattade reserver 2 277 2 763 3 104 3 210 3 324 3 337 3 337 147 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 3 123 1 413 5 022 7 403 6 191 4 967
Kortfristiga skulder 407 258 365 559 1 051 806 688 819 741 882
Skulder och eget kapital 12 550 15 206 16 937 22 345 30 472 12 767 13 380 13 867 11 751 9 590
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 265 165 445 402 361 299 183 179 225
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 29 21 117 103 91 72 37 35 68
Utdelning till aktieägare 0 2 319 600 4 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 801 898 1 406 1 052 2 130 1 722 2 523 3 242 2 677 1 481
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 401 449 703 526 821 662 1 098 1 536 837 470
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 145 150 93 285 259 235 201 122 117 158
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -435 -58 442 -512 -288 43 1 009 2 180 1 499 272
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,80% -36,13% 33,65% -35,89% 24,04% -39,73% -28,52% 83,56% 77,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,94% 0,05% 3,09% -1,48% 71,59% 35,76% 25,00% 14,10% 11,46% 0,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -30,46% 0,78% 37,20% -31,46% 1 329,43% 345,12% 152,39% 63,66% 80,51% 5,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 740,32% 904,90% 723,47% 1 477,76% 1 426,51% 420,63% 310,21% 238,39% 300,36% 262,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,77% 94,30% 93,81% 94,34% 83,43% 75,74% 50,76% 40,43% 41,00% 39,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 489,19% 3 142,64% 2 811,23% 2 831,66% 2 301,05% 756,20% 1 049,56% 960,20% 738,19% 345,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...