Visa allt om Nordisk Musik i Umeå AB
Visa allt om Nordisk Musik i Umeå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 615 2 133 1 627 2 814 3 254 3 596 3 433 3 013 2 567 2 696
Övrig omsättning 355 351 378 222 440 - - - - 36
Rörelseresultat (EBIT) 65 84 113 99 -220 210 79 -406 97 -104
Resultat efter finansnetto 4 4 11 60 -257 182 34 -434 81 -102
Årets resultat 4 4 11 60 -257 182 34 -434 81 -102
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 836 1 924 2 011 442 509 790 1 071 610 148 6
Omsättningstillgångar 406 526 589 1 399 1 696 1 233 946 1 303 1 468 1 600
Tillgångar 2 242 2 450 2 601 1 841 2 206 2 023 2 017 1 913 1 616 1 605
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 577 573 568 558 498 754 572 538 622 241
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 145 1 238 1 455 179 446 516 424 267 190 0
Kortfristiga skulder 519 639 577 1 104 1 262 752 1 021 1 107 803 1 364
Skulder och eget kapital 2 242 2 450 2 601 1 841 2 206 2 023 2 017 1 913 1 616 1 605
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 419 0 240 12 171 30 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 400 329 282 0 424 0 303 268 210 214
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 174 152 134 186 201 135 157 200 140 132
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 970 2 484 2 005 3 036 3 694 3 596 3 433 3 013 2 567 2 732
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 0 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 808 - 1 627 2 814 3 254 3 596 1 717 1 507 1 284 1 348
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 288 - 416 605 626 375 236 329 196 213
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 152 171 200 166 61 491 342 -368 135 -101
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,29% 31,10% -42,18% -13,52% -9,51% 4,75% 13,94% 17,37% -4,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,94% 3,55% 4,58% 5,38% -9,38% 11,62% 4,51% -21,22% 7,55% -5,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,09% 4,08% 7,31% 3,52% -6,36% 6,54% 2,65% -13,47% 4,75% -3,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,16% 24,89% 32,88% 36,85% 24,40% 37,88% 42,06% 25,26% 32,88% 23,74%
Rörelsekapital/omsättning -7,00% -5,30% 0,74% 10,48% 13,34% 13,38% -2,18% 6,51% 25,91% 8,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,74% 23,39% 21,84% 30,31% 22,57% 37,27% 28,36% 28,12% 38,49% 15,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 22,16% 26,13% 33,10% 74,18% 57,29% 36,70% 37,32% 62,42% 120,67% 74,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...