Visa allt om Expolinc AB
Visa allt om Expolinc AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 51 605 52 121 53 076 50 052 54 536 59 308 60 589 59 035 71 721 74 953
Övrig omsättning 122 59 31 81 40 - 65 13 - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 117 10 540 12 100 8 480 8 657 12 513 10 687 10 253 14 928 20 838
Resultat efter finansnetto 13 874 11 217 16 119 9 650 7 753 12 892 7 454 11 172 18 346 20 571
Årets resultat 10 990 8 489 12 662 7 494 5 672 9 525 8 417 10 585 14 374 15 701
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 279 308 346 351 175 159 130 211 259 419
Omsättningstillgångar 39 587 58 583 58 784 58 515 49 814 51 727 48 214 50 510 46 317 39 280
Tillgångar 39 866 58 891 59 130 58 866 49 988 51 886 48 344 50 721 46 576 39 698
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 170 8 669 53 551 41 435 33 941 28 311 19 239 10 822 30 498 16 124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 4 080 7 308 9 164
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 696 50 222 5 578 17 431 16 047 23 575 29 104 35 818 8 770 14 411
Skulder och eget kapital 39 866 58 891 59 130 58 866 49 988 51 886 48 344 50 721 46 576 39 698
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 2 696 2 858 1 940 1 673
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 886 5 753 6 755 6 759 7 360 4 897 5 035 7 107 6 195
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 762 2 566 3 021 3 068 3 265 3 290 3 471 3 924 3 446
Utdelning till aktieägare 0 8 489 0 0 0 0 0 0 30 000 0
Omsättning 51 727 52 180 53 107 50 133 54 576 59 308 60 654 59 048 71 721 74 953
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 16 17 18 18 19 21 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 300 4 343 4 423 3 128 3 208 3 295 3 366 3 107 3 415 3 407
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 736 727 696 617 584 597 613 610 623 500
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 146 10 577 12 152 8 522 8 703 12 562 10 770 10 412 15 076 20 983
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,99% -1,80% 6,04% -8,22% -8,05% -2,11% 2,63% -17,69% -4,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,82% 19,05% 27,27% 16,40% 17,62% 24,85% 22,36% 22,05% 39,49% 53,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,90% 21,53% 30,38% 19,29% 16,15% 21,74% 17,84% 18,94% 25,65% 28,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,76% 44,35% 45,84% 42,67% 41,03% 45,79% 41,45% 46,61% 49,42% 51,01%
Rörelsekapital/omsättning 21,10% 16,04% 100,24% 82,08% 61,92% 47,47% 31,54% 24,89% 52,35% 33,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,02% 14,72% 90,56% 70,39% 67,90% 54,56% 39,80% 27,26% 76,78% 57,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,00% 104,02% 958,66% 302,69% 243,75% 146,57% 110,51% 104,78% 328,63% 179,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...