Visa allt om International Masters Publishers Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 * 2014-08 * 2013-08 * 2012-08 * 2011-08 *
Nettoomsättning 1 768 3 368 1 962 3 930 2 044 6 624 55 426 64 253 4 189 14 284
Övrig omsättning 3 017 20 079 684 17 351 13 882 58 967 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -14 702 -881 -22 369 481 -11 734 -25 554 -24 683 -105 179 -14 302 -13 113
Resultat efter finansnetto -11 347 -20 422 -75 635 -41 596 -32 269 21 154 -44 252 -19 487 -13 229 -10 021
Årets resultat -7 359 -845 -43 181 -7 045 25 141 23 330 -45 279 -23 022 -13 955 -10 398
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 * 2014-08 * 2013-08 * 2012-08 * 2011-08 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 231 065 240 067 258 649 264 185 277 294 258 924 152 244 180 624 38 034 41 580
Omsättningstillgångar 251 328 254 351 258 149 277 769 297 445 315 421 435 156 461 622 43 349 43 125
Tillgångar 482 393 494 418 516 798 541 954 574 739 574 345 587 399 642 246 81 383 84 705
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 290 834 298 193 299 038 342 220 349 265 324 126 290 116 320 191 39 223 53 178
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 191 559 196 225 217 760 199 734 225 474 250 219 297 284 322 055 42 160 31 527
Skulder och eget kapital 482 393 494 418 516 798 541 954 574 739 574 345 587 399 642 246 81 383 84 705
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08 *
2014-08 *
2013-08 *
2012-08 *
2011-08 *
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 306 291
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 2 961 4 638 5 866 9 398 938 956
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 0 0 - -
Sociala kostnader - - 0 - 1 670 2 756 3 666 5 469 713 676
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 785 23 447 2 646 21 281 15 926 65 591 55 426 64 253 4 189 14 284
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 8 4 4 4 7 11 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 295 481 245 983 511 1 656 7 918 5 841 322 1 099
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 947 1 685 1 651 1 296 1 180 1 848 1 362 1 352 151 148
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -14 669 -876 -22 255 686 -11 233 -25 031 -24 170 -104 733 -13 987 -4 318
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -47,51% 71,66% -50,08% 92,27% -69,14% -88,05% -13,74% 1 433,85% -70,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,74% -3,68% -13,47% -6,90% -5,03% 8,75% -5,64% 0,09% -14,86% -9,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -474,83% -540,62% -3 548,47% -950,92% -1 415,70% 758,94% -59,76% 0,86% -288,64% -57,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 380,60% 1 725,83% 2 058,56% 1 985,62% 3 521,09% 984,33% 248,75% 217,21% 28,38% 81,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,29% 60,31% 57,86% 63,15% 60,77% 56,43% 49,39% 49,85% 48,20% 62,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 131,20% 129,62% 118,55% 139,07% 131,92% 126,06% 146,38% 143,34% 102,82% 136,79%

* 2015-08 : Bokslutet har räknats om från euro
2014-08 : Bokslutet har räknats om från euro
2013-08 : Bokslutet har räknats om från euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-08 : Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-08 : Balansräkning redovisad i euro

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...