Visa allt om Gant AB
Visa allt om Gant AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 372 483 2 043 793 1 323 518 1 387 963 942 251 951 422 1 115 493 946 750 907 138 885 960
Övrig omsättning 140 089 85 995 96 433 55 207 32 727 18 843 22 936 17 719 17 050 26 668
Rörelseresultat (EBIT) 155 325 237 612 175 594 172 668 100 377 133 456 194 568 199 382 211 536 158 866
Resultat efter finansnetto 155 552 236 778 181 349 191 943 87 747 121 047 189 854 162 941 209 451 179 908
Årets resultat 79 404 97 141 61 315 28 698 85 836 109 756 160 454 140 802 175 121 150 230
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 107 398 96 405 101 834 92 716 224 590 305 213 314 466 446 226 452 011 424 230
Omsättningstillgångar 642 908 859 965 717 594 567 911 464 167 654 932 690 943 644 878 628 939 552 131
Tillgångar 750 306 956 370 819 428 660 627 688 757 960 145 1 005 409 1 091 104 1 080 950 976 360
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 317 393 237 988 140 847 79 532 50 834 42 998 89 520 61 579 28 673 183 426
Obeskattade reserver 0 0 0 0 147 273 175 859 204 444 233 030 261 616 290 201
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 131 069 358 198 393 356 348 415 337 166 594 597 553 830 636 757 647 177 354 289
Kortfristiga skulder 301 844 360 184 285 224 232 679 153 483 146 692 157 615 159 738 143 484 148 445
Skulder och eget kapital 750 306 956 370 819 428 660 627 688 757 960 145 1 005 409 1 091 104 1 080 950 976 360
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 0 0 0 221
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 91 170 75 951 70 862 59 105 57 347 47 493 40 095 34 755 36 189 27 387
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 35 531 29 786 31 232 23 535 21 836 20 140 17 550 14 217 11 289 9 312
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 87 000 0 0 181 000
Omsättning 2 512 572 2 129 788 1 419 951 1 443 170 974 978 970 265 1 138 429 964 469 924 188 912 628
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 130 118 116 107 110 91 90 78 73 71
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 18 250 17 320 11 410 12 972 8 566 10 455 12 394 12 138 12 427 12 478
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 008 953 915 806 745 779 696 661 700 547
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 197 075 275 861 206 793 200 784 147 219 171 291 225 047 230 221 243 034 190 818
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,08% 54,42% -4,64% 47,30% -0,96% -14,71% 17,82% 4,37% 2,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,90% 24,88% 22,41% 29,80% 14,58% 14,16% 20,55% 18,70% 20,81% 20,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,61% 11,64% 13,87% 14,18% 10,66% 14,29% 18,52% 21,55% 24,79% 22,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,29% 28,96% 41,12% 35,21% 44,89% 45,40% 39,47% 46,96% 48,83% 46,11%
Rörelsekapital/omsättning 14,38% 24,45% 32,67% 24,15% 32,97% 53,42% 47,81% 51,24% 53,52% 45,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,30% 24,88% 17,19% 12,04% 24,06% 17,98% 23,89% 21,38% 20,49% 40,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,81% 172,11% 183,40% 200,76% 226,31% 370,49% 346,43% 343,03% 370,90% 307,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...