Visa allt om Aktiebolaget Revisorerna i Borgholm

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 6 969 6 590 6 107 5 438 6 464 6 253 6 024 5 709 5 787 5 267
Övrig omsättning 300 346 133 103 283 52 85 40 19 52
Rörelseresultat (EBIT) 990 815 -66 646 888 567 779 463 800 540
Resultat efter finansnetto 947 748 -151 591 801 492 743 465 772 488
Årets resultat 77 429 28 271 265 160 201 165 266 123
Balansräkningar (tkr)
2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 742 4 875 4 922 5 003 4 873 4 305 2 902 2 849 2 944 2 999
Omsättningstillgångar 1 695 1 573 1 154 1 019 1 095 1 423 955 1 202 955 931
Tillgångar 6 437 6 448 6 076 6 022 5 969 5 728 3 857 4 051 3 899 3 931
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 361 1 784 1 355 1 327 1 056 791 1 131 930 765 499
Obeskattade reserver 488 448 278 524 490 358 380 484 454 364
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 705 3 005 3 321 2 900 3 270 2 650 1 399 1 933 2 073 2 409
Kortfristiga skulder 1 883 1 212 1 122 1 270 1 153 1 929 947 704 607 658
Skulder och eget kapital 6 437 6 448 6 076 6 022 5 969 5 728 3 857 4 051 3 899 3 931
Löner & utdelning (tkr)
2021-10
2020-10
2019-10
2018-10
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 790 2 724 2 473 2 218
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 1 136 1 053 937 922
Utdelning till aktieägare 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0
Omsättning 7 269 6 936 6 240 5 541 6 747 6 305 6 109 5 749 5 806 5 319
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 996 824 763 680 808 782 753 714 723 658
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 650 533 541 440 515 511 511 491 453 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 148 957 67 748 982 623 837 523 860 600
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,75% 7,91% 12,30% -15,87% 3,37% 3,80% 5,52% -1,35% 9,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,57% 12,79% -1,05% 10,76% 14,91% 9,93% 20,25% 12,81% 21,47% 14,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,38% 12,52% -1,05% 11,92% 13,77% 9,10% 12,96% 9,09% 14,46% 11,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,42% 96,90% 97,77% 97,94% 97,91% 99,87% 99,70% 99,61% 98,32% 96,91%
Rörelsekapital/omsättning -2,70% 5,48% 0,52% -4,62% -0,90% -8,09% 0,13% 8,72% 6,01% 5,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,06% 33,09% 25,87% 28,82% 24,09% 18,68% 37,01% 32,28% 28,70% 19,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,02% 129,79% 102,85% 80,24% 94,97% 73,77% 100,84% 170,74% 157,33% 141,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!