Visa allt om Aktiebolaget Revisorerna i Borgholm

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-10 2019-10 2018-10 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 6 590 6 107 5 438 6 464 6 253 6 024 5 709 5 787 5 267 5 719
Övrig omsättning 346 133 103 283 52 85 40 19 52 31
Rörelseresultat (EBIT) 815 -66 646 888 567 779 463 800 540 351
Resultat efter finansnetto 748 -151 591 801 492 743 465 772 488 261
Årets resultat 429 28 271 265 160 201 165 266 123 410
Balansräkningar (tkr)
2020-10 2019-10 2018-10 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 875 4 922 5 003 4 873 4 305 2 902 2 849 2 944 2 999 3 116
Omsättningstillgångar 1 573 1 154 1 019 1 095 1 423 955 1 202 955 931 916
Tillgångar 6 448 6 076 6 022 5 969 5 728 3 857 4 051 3 899 3 931 4 032
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 784 1 355 1 327 1 056 791 1 131 930 765 499 576
Obeskattade reserver 448 278 524 490 358 380 484 454 364 270
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 005 3 321 2 900 3 270 2 650 1 399 1 933 2 073 2 409 2 189
Kortfristiga skulder 1 212 1 122 1 270 1 153 1 929 947 704 607 658 998
Skulder och eget kapital 6 448 6 076 6 022 5 969 5 728 3 857 4 051 3 899 3 931 4 032
Löner & utdelning (tkr)
2020-10
2019-10
2018-10
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 790 2 724 2 473 2 218 2 645
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 1 136 1 053 937 922 1 086
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 500 0 0 0 200
Omsättning 6 936 6 240 5 541 6 747 6 305 6 109 5 749 5 806 5 319 5 750
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 824 763 680 808 782 753 714 723 658 715
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 533 541 440 515 511 511 491 453 419 494
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 957 67 748 982 623 837 523 860 600 412
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,91% 12,30% -15,87% 3,37% 3,80% 5,52% -1,35% 9,87% -7,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,79% -1,05% 10,76% 14,91% 9,93% 20,25% 12,81% 21,47% 14,81% 9,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,52% -1,05% 11,92% 13,77% 9,10% 12,96% 9,09% 14,46% 11,05% 6,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,90% 97,77% 97,94% 97,91% 99,87% 99,70% 99,61% 98,32% 96,91% 98,44%
Rörelsekapital/omsättning 5,48% 0,52% -4,62% -0,90% -8,09% 0,13% 8,72% 6,01% 5,18% -1,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,09% 25,87% 28,82% 24,09% 18,68% 37,01% 32,28% 28,70% 19,52% 19,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,79% 102,85% 80,24% 94,97% 73,77% 100,84% 170,74% 157,33% 141,49% 91,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...