Visa allt om Delight Studios AB
Visa allt om Delight Studios AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 735 10 523 9 618 8 124 8 088 6 769 7 308 5 307 6 364 4 472
Övrig omsättning 826 206 15 406 12 19 28 - 56 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 962 662 1 248 671 206 414 721 -630 497 -182
Resultat efter finansnetto -2 001 654 1 234 623 132 336 624 -729 370 -210
Årets resultat -1 301 387 756 356 92 137 589 -729 370 -210
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 303 538 608 800 837 1 179 1 331 1 572 863 847
Omsättningstillgångar 300 2 723 2 652 1 805 1 385 1 080 902 863 1 020 925
Tillgångar 3 602 3 261 3 259 2 604 2 221 2 259 2 232 2 434 1 883 1 772
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 962 1 075 569 213 120 -17 -606 233 -137
Obeskattade reserver 0 699 555 300 140 140 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 570 0 0 425 409 776 535 927 703 832
Kortfristiga skulder 1 931 1 599 1 629 1 310 1 459 1 223 1 714 2 113 947 1 078
Skulder och eget kapital 3 602 3 261 3 259 2 604 2 221 2 259 2 232 2 434 1 883 1 772
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 444 658 485 485
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 2 277 2 106 1 899 2 198 1 584 1 074 871 808 433
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 793 637 607 814 510 429 327 372 259
Utdelning till aktieägare 0 250 500 250 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 561 10 729 9 633 8 530 8 100 6 788 7 336 5 307 6 420 4 472
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 747 2 105 1 924 1 625 1 618 1 354 1 827 1 327 1 591 2 236
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 844 613 551 504 603 421 490 463 471 590
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 215 924 1 632 1 102 644 838 962 -377 737 -71
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,99% 9,41% 18,39% 0,45% 19,49% -7,38% 37,70% -16,61% 42,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -54,44% 20,30% 38,36% 25,81% 9,37% 18,95% 32,30% -25,72% 26,87% -10,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -22,45% 6,29% 13,00% 8,27% 2,57% 6,32% 9,87% -11,80% 7,95% -4,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,57% 72,74% 100,00% 74,90% 79,59% 81,64% 82,46% 76,65% 79,90% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -18,67% 10,68% 10,64% 6,09% -0,91% -2,11% -11,11% -23,55% 1,15% -3,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,80% 46,22% 46,27% 30,84% 14,24% 9,88% -0,76% -24,90% 12,37% -7,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 15,54% 170,29% 162,43% 137,79% 94,93% 88,31% 52,63% 40,84% 107,71% 85,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...