Visa allt om KALCAB AB
Visa allt om KALCAB AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 582 3 570 3 986 3 712 4 848 5 325 3 854 5 405 5 633 5 835
Övrig omsättning 233 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -245 54 -358 43 203 -166 45 106 -10
Resultat efter finansnetto 248 -124 44 -358 46 206 -199 27 143 7
Årets resultat 248 -124 44 -299 46 99 -56 27 107 16
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 12 45 49 59 74 82 108 100 72
Omsättningstillgångar 6 886 6 360 6 142 5 791 7 716 7 031 7 021 7 172 6 757 7 026
Tillgångar 6 886 6 372 6 187 5 840 7 775 7 105 7 103 7 281 6 858 7 097
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 173 926 1 050 1 006 1 305 1 259 1 160 1 216 1 189 1 082
Obeskattade reserver 0 0 0 0 60 60 0 143 160 171
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 712 5 446 5 137 4 834 6 410 5 786 5 943 5 922 5 508 5 845
Skulder och eget kapital 6 886 6 372 6 187 5 840 7 775 7 105 7 103 7 281 6 858 7 097
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 1 044 25 22 22
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 440 1 417 1 306 1 385 1 313 274 1 394 1 436 1 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 684 658 612 633 559 568 649 629 593
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 815 3 570 3 986 3 712 4 848 5 325 3 854 5 405 5 633 5 835
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 194 1 190 1 329 1 237 1 616 1 775 1 285 1 802 1 878 1 945
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 660 730 717 679 712 661 654 723 716 646
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 -240 59 -348 67 225 -140 71 147 29
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,34% -10,44% 7,38% -23,43% -8,96% 38,17% -28,70% -4,05% -3,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,83% -1,62% 1,08% -5,70% 0,95% 3,29% -2,25% 0,69% 2,42% 0,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,37% -2,89% 1,68% -8,97% 1,53% 4,39% -4,15% 0,93% 2,95% 0,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,77% 25,60% 25,21% 25,78% 26,94% 23,38% 27,97% 23,13% 22,17% 20,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,03% 14,53% 16,97% 17,23% 17,35% 18,34% 16,33% 18,15% 19,02% 16,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,36% 116,75% 119,51% 119,67% 120,34% 121,45% 118,11% 121,09% 122,59% 120,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...