Visa allt om B. Hjertmers Fastighetsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 7 723 10 889 17 137 13 547 15 325 11 691 11 376 12 273 12 309 13 226
Övrig omsättning 933 933 925 931 865 786 780 826 732 791
Rörelseresultat (EBIT) 1 187 1 527 4 420 1 288 3 932 443 1 739 1 341 1 879 2 562
Resultat efter finansnetto 1 231 1 601 4 482 1 332 3 916 400 1 667 1 393 1 881 2 564
Årets resultat 82 57 196 79 301 32 2 29 852 1 406
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 090 4 187 4 298 4 419 4 604 1 073 2 096 2 628 4 610 1 688
Omsättningstillgångar 12 883 12 746 13 080 9 159 10 594 8 508 7 062 6 924 6 821 6 338
Tillgångar 16 973 16 933 17 378 13 578 15 199 9 580 9 158 9 552 11 431 8 026
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 578 7 496 7 439 7 242 7 163 3 198 3 166 3 164 3 135 2 284
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 1 054 647
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 810 5 935 7 710 3 350 3 600 4 150 4 300 4 413 2 280 0
Kortfristiga skulder 2 586 3 502 2 230 2 986 4 435 2 232 1 692 1 975 4 962 5 096
Skulder och eget kapital 16 973 16 933 17 378 13 578 15 199 9 580 9 158 9 552 11 431 8 026
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 1 242 1 200 1 731
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 209 3 051 2 658 2 029 2 243
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 220 1 107 1 247 1 047 1 146
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 656 11 822 18 062 14 478 16 190 12 477 12 156 13 099 13 041 14 017
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 8 9 9 9 9 10 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 103 1 556 2 142 1 505 1 703 1 299 1 264 1 227 1 539 1 470
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 447 451 513 514 523 482 469 521 537 575
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 284 1 638 4 541 1 473 4 126 582 1 953 1 559 2 110 2 829
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,08% -36,46% 26,50% -11,60% 31,08% 2,77% -7,31% -0,29% -6,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,83% 10,09% 26,40% 10,27% 26,19% 5,14% 19,85% 16,35% 17,51% 32,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,21% 15,69% 26,77% 10,29% 25,98% 4,21% 15,98% 12,73% 16,26% 19,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,50% 55,02% 58,58% 54,43% 66,23% 53,83% 66,02% 68,67% 65,49% 65,24%
Rörelsekapital/omsättning 133,33% 84,89% 63,31% 45,57% 40,19% 53,68% 47,20% 40,32% 15,10% 9,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,65% 44,27% 42,81% 53,34% 47,13% 33,38% 34,57% 33,12% 34,22% 34,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 498,18% 363,96% 586,55% 306,73% 238,87% 381,18% 417,38% 350,58% 137,46% 124,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!