Visa allt om BeWe Horseshoes AB
Visa allt om BeWe Horseshoes AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 052 7 622 7 647 7 347 8 214 8 804 7 404 6 550 6 461 0
Övrig omsättning 62 14 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 40 60 -586 277 82 547 348 90 863 -11
Resultat efter finansnetto -156 40 -591 277 -34 515 344 89 864 -8
Årets resultat -156 40 -591 216 124 372 324 136 530 -8
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 198 278 352 359 213 245 88 162 185 0
Omsättningstillgångar 1 775 1 887 2 104 2 213 2 768 2 557 2 063 1 949 1 850 56
Tillgångar 1 973 2 165 2 456 2 573 2 980 2 803 2 151 2 112 2 035 56
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 771 927 888 1 478 1 262 1 280 1 035 711 575 45
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 210 210 310 410 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 168 160 394 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 034 1 078 1 175 1 094 1 718 1 312 905 1 090 1 050 11
Skulder och eget kapital 1 973 2 165 2 456 2 573 2 980 2 803 2 151 2 112 2 035 56
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 462 433 424 431 360 360 360 170 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 590 161 384 280 205 322 151 195 138 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 228 238 297 217 206 205 160 170 200 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 143 127 0 0 0
Omsättning 7 114 7 636 7 647 7 347 8 214 8 804 7 404 6 550 6 461 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 4 3 2 3 2 2 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 526 3 811 1 912 2 449 4 107 2 935 3 702 3 275 3 231 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 415 439 290 336 454 317 360 376 222 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 87 151 -501 363 148 577 401 182 961 -11
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,48% -0,33% 4,08% -10,56% -6,70% 18,91% 13,04% 1,38% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,45% 2,36% -23,82% 10,80% 2,89% 19,55% 16,18% 4,26% 42,51% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,08% 0,67% -7,65% 3,78% 1,05% 6,22% 4,70% 1,37% 13,39% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,80% 19,23% 21,05% 28,11% 22,21% 25,62% 23,78% 22,87% 29,07% -
Rörelsekapital/omsättning 10,51% 10,61% 12,15% 15,23% 12,78% 14,14% 15,64% 13,11% 12,38% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,08% 42,82% 36,16% 57,44% 42,35% 51,19% 55,31% 44,48% 42,76% 80,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,18% 85,53% 111,32% 109,69% 104,89% 122,41% 129,94% 102,39% 86,95% 509,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...