Visa allt om Ostkustens Golvtjänst Aktiebolag
Visa allt om Ostkustens Golvtjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 544 5 426 4 994 4 453 4 833 6 102 5 213 5 060 4 499 3 567
Övrig omsättning 79 - 28 61 - 8 - - - 108
Rörelseresultat (EBIT) 24 163 127 -97 -175 232 383 716 373 -83
Resultat efter finansnetto 12 133 94 -140 -195 217 360 652 283 -272
Årets resultat -1 121 94 -140 -140 116 305 652 283 -272
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 66 77 88 105 95 157 188 231 279
Omsättningstillgångar 790 1 437 1 191 1 146 1 106 1 851 1 656 1 325 1 282 1 055
Tillgångar 790 1 503 1 268 1 234 1 210 1 946 1 813 1 513 1 513 1 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 159 550 449 356 496 796 831 766 174 -109
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 390 465 269 305 120 69 584 657
Kortfristiga skulder 632 953 430 414 446 790 863 678 756 786
Skulder och eget kapital 790 1 503 1 268 1 234 1 210 1 946 1 813 1 513 1 513 1 334
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 516 476 456 255 178
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 1 318 1 301 1 419 1 554 957 1 038 980 922 919
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 586 579 627 659 595 595 568 501 490
Utdelning till aktieägare 0 140 0 0 0 0 0 140 0 0
Omsättning 6 623 5 426 5 022 4 514 4 833 6 110 5 213 5 060 4 499 3 675
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 636 1 357 1 249 1 113 1 208 1 526 1 303 1 265 1 125 595
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 568 484 473 516 558 522 536 505 422 270
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 90 174 138 -86 -166 242 414 747 420 -21
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,60% 8,65% 12,15% -7,86% -20,80% 17,05% 3,02% 12,47% 26,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,04% 10,84% 10,02% -7,78% -14,46% 11,92% 21,13% 47,32% 24,65% -6,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,37% 3,00% 2,54% -2,16% -3,62% 3,80% 7,35% 14,15% 8,29% -2,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,18% 51,86% 53,04% 61,04% 59,47% 55,16% 62,40% 65,91% 60,39% 60,30%
Rörelsekapital/omsättning 2,41% 8,92% 15,24% 16,44% 13,66% 17,39% 15,21% 12,79% 11,69% 7,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,13% 36,59% 35,41% 28,85% 40,99% 42,99% 45,84% 50,63% 11,50% -8,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,71% 94,33% 118,14% 128,50% 93,50% 152,03% 112,40% 99,26% 75,26% 46,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...